لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده فناوری های صنعتی-گروه مهندسی فناوری اطلاعات >>> (2)

1- پرویز رشیدی خزاعی
استادیار
http://faculty.uut.ac.ir/rashidi
2- جعفر طهمورث نژاد
استادیار
http://faculty.uut.ac.ir/tahmores