لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده فناوری های صنعتی-گروه مهندسی برق >>> (3)

1- سارنگ کاظمی نیا
استادیار
http://faculty.uut.ac.ir/kazeminia
2- مرتضی علی اصغری
استادیار
http://faculty.uut.ac.ir/aliasghary
3- هاشم کلب خانی
استادیار
http://faculty.uut.ac.ir/hkalbkhani