لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده فناوری های صنعتی-گروه مهندسی صنایع >>> (1)

1- سهراب عبداله زاده
استادیار
http://faculty.uut.ac.ir/sohrabuut