لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده محیط ریست-گروه مهندسی عمران >>> (2)

1- اکبر شیرزاد
استادیار
http://faculty.uut.ac.ir/akbar_shirzad
2- عرفان شافعی
دانشیار
http://faculty.uut.ac.ir/erfan_shafei