لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده انرژی های تجدیدپذیر-گروه مهندسی مکانیک >>> (1)

1- رحیم حسن زاده
دانشیار
http://faculty.uut.ac.ir/rahimhassanzadeh