لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده انرژی های تجدیدپذیر-گروه مهندسی ساخت و تولید >>> (2)

1- رضا عبدی بهنق
استادیار
http://faculty.uut.ac.ir/r.abdibehnagh
2- سامان خلیل پورآذری
استادیار
http://faculty.uut.ac.ir/samankhalilpourazary