• سامان خلیل پورآذری
  • استادیار
  • گروه مهندسی ساخت و تولید
Email:   
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
   
  • نام و نام خانوادگی
  • سامان خلیل پورآذری
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی ساخت و تولید
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی