• رضا رفیعی

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   

M.Sc. Chemical Engineering (Polymer Industries)2007, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.,
---