• رضا رفیعی

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   

B.Sc. Chemical Engineering2003, Sharif University of Technology, Tehran, Iran,
---