• رضا رفیعی

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   
R. Heydari, A. Afghan, R. Rafiee, M. Ghadiri

Removal of Tannic Acid from Aqueous Solution using Polyaniline- Clinoptilolite Nanocomposite, 5th Iranian Applied Chemistry Conference, (2019), Iran,
---