• رضا رفیعی

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   
B. Kaffashi, F.M. Honarvar, R. Rafiee

Investigating the Rheological Behavior of Nanoclay/CNT/Polyester Nanocomposites, 25th International Conference of the Polymer Processing Society (PPS), (2009), India,
---