• رضا رفیعی

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   
F.M. Honarvar, B.Kaffashi, R. Rafiee

Flame Retardent RTM Resin with Low Viscosity and High Toughness2009, Industrial Development and Renovation Organization of Iran (IDRO), Tehran, Iran,
---