• رضا رفیعی

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   

Advanced Kinetics and Chemical Reactor Design, (M.Sc.),
---