• سید سالار مشکوه

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی1387, دانشگاه صنعتی اصفهان,
---