• سید سالار مشکوه

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   

انتقال جرم- انتقال جرم پیشرفته- ریاضی مهندسی پیشرفته- تصفیه آب و فاضلاب- ترمودینامیک مهندسی شیمی- کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی, ,
---