• سعید ذوالفقاری مقدم

  • استادیار
  • گروه مهندسی برق
Email:   
سعید ذوالفقاری مقدم

تعیین استراتژی مناسب جهت محدود نمودن ظرفیت توسعه منابع بادی در سیستم قدرت با استفاده از آنالیز ریسک/هزینهاسفند 1396, ششمین دوره کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران,
---