• سعید ذوالفقاری مقدم

  • استادیار
  • گروه مهندسی برق
Email:   
سعید ذوالفقاری مقدم

استفاده از منحنی¬های توان بهبود یافته برای پیش¬بینی توان تولیدی توربین بادیاسفند 1399, هشتمین کنفرانس انرژی¬های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران,
---