• سعید ذوالفقاری مقدم

  • استادیار
  • گروه مهندسی برق
Email:   

تعيين ظرفيت بهينه سيستم CHP و سلول خورشيدي بمنظور کاهش هزينه¬ها با در نظر گرفتن عدم قطعيت¬هاي موجود1394, سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی,
---