لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده فناوری های صنعتی-گروه مهندسی فناوری اطلاعات >>> (3)

1- پرویز رشیدی
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/rashidi
2- جعفر طهمورث نژاد
دانشیار
https://faculty.uut.ac.ir/tahmores
3- وحید سلوک
دانشیار
https://faculty.uut.ac.ir/vsolouk