لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده محیط ریست-گروه مهندسی نساجی >>> (3)

1- سمانه هاشمی کیا
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/hashemikia
2- فاطمه شاه مرادی
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/fatemehshahmoradi
3- مهدی صدرجهانی
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/sadrejahani