لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده محیط ریست-گروه ریاضی >>> (4)

1- الناز اسگویی
دانشیار
https://faculty.uut.ac.ir/osgooei
2- پریسا نباتی
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/nabati
3- علیرضا کبگانی
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/kabgani
4- فهیمه بیگلری
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/biglari