لیست سایت های اعضا هیئت علمی دانشکده انرژی های تجدیدپذیر-گروه مهندسی ساخت و تولید >>> (4)

1- پیمان مشهدی کشتیبان
دانشیار
https://faculty.uut.ac.ir/peyman_mashhadi_keshtiban
2- رضا عبدی بهنق
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/r.abdibehnagh
3- سامان خلیل پورآذری
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/samankhalilpourazary
4- هادی عبداللهی
استادیار
https://faculty.uut.ac.ir/hadiabdollahi