• عرفان شافعی

  • دانشیار
  • گروه مهندسی عمران
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

مقالات ژورنال (31)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)

پایان نامه ها (44)

دروس تدریس شده (6)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • عرفان شافعی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)


1- کارشناسی مهندسی عمران،دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، 1381-1385.

2- کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران گرایش سازه،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، تهران، ایران، 1385-1387.

3- دکتری تخصصی مهندسی عمران گرایش سازه،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، تهران، ایران، 1387-1392.

4- فرصت مطالعاتی تحقیقاتی،دانشگاه رایرسون، تورنتو، کانادا، 1393.

مقالات ژورنال (31)


1-Erfan Shafei, Shirko Faroughi, Alessandro Reali, Phase-field simulation of delamination in laminated composite plates: Isogeometric formulation,Composite Structures, 2023/6/30, 117307.

2-Erfan Shafei, Strain demand in boundary elements of concrete shear walls with hybrid steel-composite rebars,Structural and Construction Engineering (JSCE), 2023/5/12, https://www.jsce.ir/article_171174_en.html.

3-Javad Mokari Rahmdel, Erfan Shafei, Strain interaction of steel stirrup and EB-FRP web strip in shear-strengthened semi-deep concrete beams,Steel and Composite Structures, 2023, http://www.techno-press.org/content/?page=article&journal=scs&volume=47&num=3&ordernum=6.

4-Erfan Shafei, Akbar Shirzad, Timon Rabczuk, Dynamic stability optimization of laminated composite plates: An isogeometric HSDT formulation and PSO algorithm,Composite Structures, 2022, Volume 280.

5-Erfan Shafei, Saeed Tariverdilo, Seismic pullout behavior of cast-in-place anchor bolts embedded in plain concrete: Damage plasticity-based analysis,Structures, 2021, Volume 34.

6-Javad Mokari Rahmdel, Farzin Vahid-Vahdattalab, Erfan Shafei and Tadeh Zirakian, Seismic response assessment of high-strength concrete frames strengthened with carbon fiber reinforced polymers,Structural Engineering and Mechanics, 2021, Volume 77, Number 6, pages 735-744.

7-Erfan Shafei, Shirko Faroughi, Timon Rabczuk, Nonlinear transient vibration of viscoelastic plates: A NURBS-based isogeometric HSDT approach,Computers & Mathematics with Applications, 2021, Volume 84, 15 February 2021, Pages 1-15.

8-Erfan Shafei, Shirko Faroughi, Alessandro Reali, Geometrically nonlinear vibration of anisotropic composite beams using isogeometric third-order shear deformation theory,Composite Structures, 2020.

9-Erfan Shafei, Shirko Faroughi, Timon Rabczuk, Multi-patch NURBS formulation for anisotropic variable angle tow composite plates,Composite Structures, Elsevier, 2020, Volume 241.

10-Amirhosein Ghasemitabar, Javad Mokari Rahmdel, Erfan Shafei, Cyclic performance of RC beam-column joints enhanced with superelastic SMA rebars,Computers and Concrete, 2020, 293-302.

11-میلاد محمدیان، عرفان شافعی، جواد مکاری، تحلیل اثر توالی لرزه و پس لرزه بر روی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتنی مسلح،نشریه علمی و ترویجی مصالح و سازه های بتنی، 1397، سال سوم، شماره 2.

12-حسن امیرذهنی، اباذر اصغری، عرفان شافعی، مطالعه رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی فولادی با عملکرد گهواره‌ای مجهز به فیوزهای استهلاک انرژی،نشریه علمی - پژوهشی سازه و ساخت، 1395، سال سوم، شماره 3.

13-حسن امیرذهنی، اباذر اصغری، عرفان شافعی، بررسی تأثیر استفاده از کابل های پس تنیده CFRP در رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی فولادی با عملکرد گهواره‌ای،نشریه علمی - پژوهشی مهندسی عمران مدرس، 1396، دوره 17، شماره 3.

14-زهرا قاسمی، جواد مکاری، عرفان شافعی، عملکرد دیوارهای غیرمتصل بتنی پیش ساخته پس کشیده تحت زلزله حوزه نزدیک،نشریه علمی - پژوهشی علوم و مهندسی زلزله، 1398.

15-Erfan Shafei, Mohammad Zaman Kabir, Interactive Instabilities of Thin-Walled Laminated Composite Pultrusion Box Columns,Structural Design of Tall and Special Buildings, John Wiley & Sons Publications, 2012, Volume 21, Issue 12.

16-Erfan Shafei, Mohammad Zaman Kabir, Dynamic Stability Optimization of Laminated Composite Plates under Combined Boundary Loading,Applied Composite Materials, Springer, 2011, Volume 18, pages 539–557.

17-Erfan Shafei, Mohammad Zaman Kabir, Plasticity Modeling of FRP-Confined Circular Reinforced Concrete Columns Subjected to Eccentric Axial Loading,Composites Part B: Engineering, Elsevier, 2012, Volume 43, Issue 8.

18-Erfan Shafei, Mohammad Zaman Kabir, Effect of CFRP Retrofit on Impact Response of Shear-Deficient Reinforced Concrete Beams,Latin American Journal of Solids and Structures, 2015, Volume 12, No. 1, pages 60-76.

19-Erfan Shafei, Deformation characteristics of shear-deficient RC beams wrapped with CFRP,Materials and Structures, Springer Publications, 2016, volume 49, pages 3119–3134.

20-Erfan Shafei, Impact Response Characterization of Shear CFRP Strengthened RC Beams by Fourier and Wavelet Methods: Tests and Analyses,Science and Engineering of Composite Materials, 2015, Volume 24, Issue 1 Previous Article.

21-Erfan Shafei, Mohammad Zaman Kabir, Analytical and Numerical Study of FRP-Retrofitted RC Beams under Low Velocity Impact,Journal of Scientia Iranica, Transaction A: Civil Engineering, 2008, Volume 16, No. 5.

22-Farzin Vahid - Vahdattalab, Javad Mokari, Erfan Shafei, Seismic Response Evaluation of Reinforced High Strength Concrete (HSC) Columns based on Modified Constitutive Model,Scientia Iranica, Transaction A. Civil Engineering, 2018, Volume 25, Issue 2.

23-Erfan Shafei, Javad Mokari, Plasticity Constitutive Modeling of Partially Confined Concrete with Steel Jacketing,KSCE Journal of Civil Engineering, 2017, Volume 21, Pages 2738–2750.

24-Erfan Shafei, Akbar Shirzad, Ant colony optimization for dynamic stability of laminated composite plates ,Steel and Composite Structures, Techno-Press, 2017, Volume 25, Issue 1.

25-Erfan Shafei, Shirko Faroughi , Isogeometric analysis: vibration analysis, Fourier and wavelet spectra,Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics, 2017, Volume 3, Issue 2, 145-164.

26-Akbar Esmailzadeh, Reza Mikaeil, Erfan Shafei, Golsa Sadegheslam, Prediction of rock mass rating using TSP method and statistical analysis in Semnan Rooziyeh spring conveyance tunnel,Tunnelling and Underground Space Technology, 2018, Volume 79, Pages 224-230.

27-Shirko Faroughi, Erfan Shafei, Anders Eriksson, NURBS-based modeling of laminated composite beams with isogeometric displacement-only theory. ,Composites Part B: Engineering, Elsevier, 2019, Volume 162, Pages 89-102.

28-Tohid Mousavi, Erfan Shafei, Impact response of hybrid FRP-steel reinforced concrete slabs,Structures, Elsevier, 2019, Volume 19, Pages 436-448.

29-Erfan Shafei, Shirko Faroughi, Timon Rabczuk, Isogeometric HSDT approach for dynamic stability analysis of general anisotropic composite plates,Composite Structures, Elsevier, 2019, Volume 220, Pages 926-939.

30-Shirko Faroughi, Erfan Shafei, Timon Rabczuk, Anisotropic solid-like shells modeled with NURBS-based isogeometric approach: Vibration, buckling, and divergence analyses,Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2020, Volume 359.

31-Erfan Shafei, Reza Kianoush, Transient analysis of hybrid SMA-FRP reinforced concrete beams under sequential impacts,Engineering Structures, Elsevier, 2020.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)


1-عرفان تیمورزاده، جواد مکاری رحمدل، عرفان شافعی، ارزیابی لرزه ای احتمال شکست سازه های بتن مسلح با قاب های خمشی ویژه،ششمین کنگره سالانه توسعه زیرساختهای فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران، 1401.

2-علی محبوبه‌ای، جواد مکاری، عرفان شافعی، بررسی رفتار لرزه ای ستونهای بتن آرمه دایره ای تقویت شده با کامپوزیت FRP تحت بارهای محوری متغیر،دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران، 7و 8 خرداد 1399 دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران.

3-علی حبیب پیران، جواد مکاری، عرفان شافعی، تحلیل عددی غیرخطی رفتار چرخه ای ستونهای بتنی مسلح دارای پوششهای فولادی،دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران، 7و 8 خرداد 1399 دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران.

4-1. نسیم جعفری 2. جواد مکاری 3. عرفان شافعی، تخمین مقاومت برشی اسمی تیرهای بتن‌آرمه تقویت شده با پوشش کامپوزیتی FRP با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي،اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت‌ها.

5-1. فرشید قلعه‌جوقی 2. عرفان شافعی 3. اکبر شیرزاد، تخمین مقاومت برشی اسمی تیرهای بتن‌آرمه تقویت شده با پوشش کامپوزیتی FRP با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي،اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت‌ها.

6-1. معصومه میر 2. بهزاد شکسته‌بند 3. عرفان شافعی، بررسي عملكرد اتصال تير به ستون TSWA در خرابي پيشرونده،كنفرانس عمران، معماري و شهرسازي جهان اسلام.

7-1. رامین آذری‌فرد 2. عرفان شافعی، بررسی رفتار اتصالات با اتصال مستقیم در ستون های صلیبی تحت بار لرزه ای،كنگره سالانه بين‌المللي عمران، معماري و توسعه شهري.

8-1. امیرحسین قاسمی تبار 2. جواد مکاری رحمدل 3. عرفان شافعی، بررسی عملکرد چرخه‌ای اتصال تیر ستون بتن مسلح و بهبود رفتارآن با استفاده از مصالح حافظه‌دار SMA،چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی.

9-1. احد شبیه‌زاده 2. عرفان شافعی 3. اکبر شیرزاد، کنترل ارتعاشات و افزایش سطح انرژی استهلاکی اعضای بتنی مسلح با استفاده از مصالح SMA تحت بارگذاری‌های دینامیکی،كنفرانس ملي دانش و فناوري نوين در علوم و مهندسي در عصر تكنولوژي.

10-Erfan Shafei, Dynamic Stability Study of Pultrusion Composite Members under Follower Force,1st National Conference on Composite for Construction Application.

11-1. مرتضی رمضانپور 2. جواد مکاری رحمدل 3. عرفان شافعی، بررسی اثر دورپیچ های کامپوزیتی کربنی روی شکل پذیری تیرهای پیوند در دیوارهای برشی همبند،کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران.

12-1. عرفان شافعی 2. جواد مکاری‌رحمدل 3. خسرو سلامت‌روندی، بررسی رفتار خمشی و فشاری بتن‌های پلیمری ساخته شده با الیاف پروپیلن با نسبت طرح اختلاط‌های مختلف،کنفرانس ملی پلیمر در صنایع راه و ساختمان.

13-1. هادي جعفري 2. اباذر اصغري 3. عرفان شافعي، بررسي رفتار و ارزيابي لرزهاي ساختمانهاي بلندمرتبه با سيستم سازهاي مشبك،کنفرانس بین المللی مهندسی عمران.

14-1. فرزانه حنیفه‌ثالث 2. جواد مکاری رحمدل 3. عرفان شافعی، ارزیابی اندرکنش بین میلگردهای عرضی و پوشش کامپوزیتی در رفتار لرزه‌ای ستون‌های کوتاه بتن مسلح،کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران.

15-1. زهرا قاسمی 2. جواد مکاری رحمدل 3. عرفان شافعی، ارزیابی رفتار لرزه‌ای دیوارهای پیش‌ساخته با عملکرد گهواره‌ای مجهز به فیوزهای استهلاک انرژی،کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران.

16-1. زهرا قاسمی 2. جواد مکاری 3. حسن امیرذهنی 4. بهرام عبداللهی 5. عرفان شافعی، ارزیابی رفتار لرزه‌ای سیستم دیوارهای پیش‌ساخته بتنی با عملکرد گهواره‌ای،سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در عمران، معماری و شهرسازی.

17-1. زهرا قاسمی 2. بهرام عبداللهی 3. جواد مکاری 4. حسن امیرذهنی 5. عرفان شافعی، بهبود رفتار لرزه‌ای سیستم دیوارهای پیش‌ساخته با عملکرد گهواره‌ای از طریق افزایش ارتفاع محصورشدگی،کنفرانس ملی پلیمر در صنایع راه و ساختمان.

18-1. علی جزی، جواد مکاری رحمدل، عرفان شافعی، بررسی اثرات شبیه‌سازی توام پی با روسازه بر روی پارامترهای طراحی فونداسیون،دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران.

19-حسن امیرذهنی، اباذر اصغری، عرفان شافعی، مطالعه رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی فولادی با عملکرد گهواره‌ای مجهز به فیوزهای استهلاک انرژی،دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران.

پایان نامه ها (44)


1-سینا حسین‌وند، عملکرد تیرهای عمیق بتنی مسلح با میلگردهای هیبریدی FRP-SMA تحت بار ضربه با سرعت پایین،گروه مهندسی عمران، 1401.

2-سینا ترابی، تاثیر میزان برشگیر و طول مهاری تیرهای پیوند فولادی در رفتار لرزه ای دیوارهای برشی همبند،گروه مهندسی عمران، 1400.

3-حسین نصیری، عملکرد میراگرهای اصطکاکی در کنترل رفتار اتصالات فولادی گیردار جوشی هنگام خرابی پیشرونده،گروه مهندسی عمران، 1401.

4-زهرا فتحی، رفتار ستونهای بتنی مسلح با میلگردهای هیبریدی SMA-FRP جزئی تحت بارگذاری ضربه با سرعت پایین،گروه مهندسی عمران، 1401.

5-حامد شکاری تپه، عملکرد مقاطع بتنی با میلگرد آلیاژی حافظه دار شکلی جزئی در خرابی پیش رونده قابهای خمشی بتنی.

6-ارسلان پارسافر، بررسی سازه های کوتاه با سیستم دیوار برشی شبکه ای با اتصالات نیمه‌صلب.

7-امین ابراهیمی، عملکرد چرخه ای مهاربند هیبریدی کمانش تاب فولادی-کامپوزیتی.

8-توحید موسوی خانقاه، ارزیابی پارامترهای لرزه‌ای سیستم دیوار برشی بتنی با اعضای مرزی از نوع لوله‌های پرشده با بتن (CFT)، 1399.

9-علی حبیب پیران، ارزیابی رفتار چرخه‌ای ستون‌های بتنی مسلح تقویت شده با پوشش فولادی، 1398.

10-جواد صمدی افشار، ارزیابی پارامترهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با تیرهای گیردار-مفصلی و مقایسه با قاب‌های خمشی متعارف، 1399.

11-انور امینی‌زاده، ارزیابی رفتار لرزه‌ای اتصالات سازه‌های بتنی پیش‌ساخته توسط وصله‌های مکانیکی، 1398.

12-سیدهیوا سیدطاهری، بررسی عملکرد لرزه‌ای میراگر اصطکاکی با اتصال سه‌بعدی در سازه نامنظم پیچشی، 1398.

13-محسن شادنام، بررسی اثرات ناشی از زلزله بر محل جوشکاری کف‌خواب‌های علمک گاز، 1398.

14-علی خانشی، ارائه یک مدل هیبریدی برای برآورد مقاومت برشی تیرهای عمیق، 1398.

15-میثم قاسمی، مدل سازی عددی مکانیزم شکست سنگ در برش TBM و بهینه سازی پارامترهای عملکردی موثر، 1397.

16-علی بایرامی حبشی، ارزیابی رشد فروپاشی در سازه فولادی با سیستم قاب خمشی تحت آتش سوزی، 1397.

17-فاطمه امانی، اثر تقویت پوشش‌های فوق ارتجاعی آلیاژهای SMA در ستونهای بتن آرمه تحت بارگذاری جانبی چرخه‌ای، 1397.

18-نسیم جعفری، ارزیابی مشخصه های دینامیکی سازه‌های فولادی از طریق داده های شتاب سنج، 1397.

19-ناصر رضوانی، بررسی عددی رفتار لرزه‌ای تیرهای پیوند بتنی تقویت شده با میل گردهای SMA، 1397.

20-میلاد محمدیان، ارزیابی رفتار قاب های خمشی بتنی تحت توالی لرزه – پس لرزه و مقاوم سازی آنها با استفاده از سیستم کابل بندی، 1397.

21-رضا شیخی، مطالعه پارامتریک رفتار قاب‌های ساختمانی فولادی مجهز به سیستم پیش‌گیری از فروریزش لرزه‌ای، 1397.

22-احد شبیه‌زاده، کنترل ارتعاشات اعضای بتنی مسلح با استفاده از مصالح SMA تحت بارگذاری دینامیکی، 1396.

23-عبدالکریم شاهینی، تأثیر پوشش‌های کامپوزیتی و فولادی بر روی مقاومت بازوهای فشاری در تیرهای عمیق بتنی مسلح، 1396.

24-امیرحسین قاسمی‌تبار، بهبود عملکرد لرزه‌ای چشمه اتصال تیر به ستون در قاب‌های خمشی بتن مسلح با استفاده از مصالح SE-SMA، 1396.

25-سیامک فروزان، ارزیابی کفایت درز انقطاع بین ساختمان‌های مجاور با سیستم قاب خمشی بتنی یا استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی، 1396.

26-زهرا قاسمی، بررسی رفتار غیرخطی سازه‌های هیبریدی پس‌تنیده‌شده با سیستم قاب ساده و دیواربرشی، 1395.

27-بهرام عبداللهی ابرده، بررسی رفتار غیرخطی سازه‌های هیبریدی پس‌تنیده شده با سیستم قاب خمشی، 1395.

28-فرزانه حنیفه ثالث، بررسی رفتار لرزه‌ای ستون‌های کوتاه بتن‌مسلح تقویت شده با ورق‌های پلیمری کامپوزیت، 1395.

29-مرتضی رمضانپور مراغی، بررسی رفتار لرزه‌ای تیر پیوند بتن مسلح تقویت شده با ورق‌های پلیمری کامپوزیت تحت اثر زلزله‌های حوزه نزدیک ، 1395.

30-حسن امیرذهنی، ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی شده با عملکرد گهواره‌ای و دارای سیستم‌های استهلاک انرژی، 1394.

31-فرزین وحید وحدت‌طلب،‌بررسی رفتار لرزه‌ای ستون‌های با بتن مقاومت بالا، 1394.

32-شهاب دیلمقانیان، بررسی خرابی پیشرونده در قاب‌های بتنی مسلح به علت ضعف در طول وصله ستونها با توجه به موقعیت ستون ضعیف، 1394.

33-امیر کیامهر، کنترل غیرفعال سازه‌های بلند با سیستم لوله‌ای توسط میراگر جرمی تنظیم‌شده، 1395.

34-علی محبوبه‌ای، بررسی اثر سطح بار محوری بر روی رفتار ستون‌های بتن‌آرمه دایره‌ای تقویت‌شده با کامپوزیت FRP، 1395.

35-سعید اشکان‌پور، تأثیر عمق تیرهای پیرامونی بر روی رفتار لرزه‌ای قاب‌های بتن مسلح با استفاده از آنالیز غیرخطی استاتیکی، 1395.

36-حجت اسمعیل‌زاده، بررسی رفتار لرزه‌ای سازه‌های با قاب‌های خمشی فولادی تؤام با دیوارهای پرکننده بنایی، 1395.

37-هومن معزز، تأثیر ابر روان‌کننده کربوکسیلات در مقاومت فشاری سنین مختلف بتن، 1395.

38-جاوید زایری، بررسی دستورالعمل‌های آئین‌نامه‌های مختلف طراحی لرزه‌ای برای سازه‌های قاب خمشی بتن مسلح، 1395.

39-علی عباسی، بررسی اثر سختی خاک در رفتار لرزه‌ای سیستم‌های دوگانه بتن‌مسلح با شکل‌پذیری متوسط، 1395.

40-وحید فریدونی، تأثیر لحاظ‌نمودن دستگاه راه‌پله روی رفتار قاب‌های خمشی بتن مسلح با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی ، 1394.

41-قهرمان رحمانی، بررسی رفتار لرزه‌ای سازه‌های با قاب خمشی بتنی توأم با دیوارهای پرکننده بنایی، 1394.

42-رضا مکرم، بهینه‌سازی الگوی سختی در قابهای خمشی به روش الگوریتم ژنتیک جهت ارتقا میزان انرژی جذب‌شده با اعمال تغییرمکان جانبی نسبی خطی در طبقات، 1394.

43-فرزا واحدی، بررسی تأثیر میزان بازشو در رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی سیستم دوگانه بتن مسلح، 1394.

44-رحیم رضایی، مقایسه سیستم‌های سازه‌ای بلند بتنی مسلح از لحاظر لرزه‌ای و اقتصادی، 1393.

دروس تدریس شده (6)


1-عرفان شافعی، مکانیک مواد مرکب،دانشگاه صنعتی ارومیه.

2-عرفان شافعی، تئوری ورق و پوسته،دانشگاه صنعتی ارومیه.

3-عرفان شافعی، ریاضیات عالی مهندسی،دانشگاه صنعتی ارومیه.

4-عرفان شافعی، سازه‌های بتن‌آرمه پیشرفته،دانشگاه صنعتی ارومیه.

5-عرفان شافعی، پایداری سازه،دانشگاه صنعتی ارومیه.

6-عرفان شافعی، تئوری الاستیسیته،دانشگاه صنعتی ارومیه.