• پریسا نباتی

  • استادیار
  • گروه ریاضی
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          

پریسا نباتی

عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه صنعتی ارومیه

آدرس: ارومیه، جاده بند، دانشگاه صنعتی ارومیه، کدپستی 5716693187،  صندوق پستی 419-57155

عضویت در انجمن ها: عضو انجمن ریاضی ایران، عضو انجمن آمار ایران

 

 

 

         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (17)

پروژه های تحقیقاتی (3)

پایان نامه ها (12)

دروس تدریس شده (4)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • پریسا نباتی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 
        بیوگرافی کوتاه

پریسا نباتی

عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه صنعتی ارومیه

آدرس: ارومیه، جاده بند، دانشگاه صنعتی ارومیه، کدپستی 5716693187،  صندوق پستی 419-57155

عضویت در انجمن ها: عضو انجمن ریاضی ایران، عضو انجمن آمار ایران

 

 

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکتری ریاضی کاربردی،دانشگاه علم و صنعت ایران، 1391.

2- کارشناسی ارشد، ریاضی کاربردی،دانشگاه علم و صنعت ایران، 1384.

3- کارشناسی، ریاضی کاربردی،دانشگاه علم و صنعت ایران، 1382.

مقالات ژورنال (17)


1-Maral Aryanpour, Parisa Nabati, Proposed a new method of moment estimator for Ornstein Uhlenbeck processes with jump noise in financial markets ,Mathematical Researches, 2023, Accepted..

2-Hadiseh Babazadeh, Parisa Nabati, Numerical Simulation of ‎Two Link Robotic Manipulator with White and Colored ‎Noise,Computational Methods for Differential‎ ‎Equations, 2023, Accepted..

3-Arezoo Hajrajabi, Parisa Nabati, Optimal filtering equations in state space model of the two factors mean reverting Ornstein-Uhlenbech process‎,Communications in Statistics – Theory and Methods, 2022.

4-Parisa Nabati, Arezoo Hajrajabi, Three-‎‎factor‎ mean reverting Ornstein-‎Uhlenbeck‎ process with stochastic drift term innovations‎: ‎Nonlinear autoregressive approach with dependent ‎error,Filomat, 2022, Vol. 36, No. 7, pp. 2345–2355.

5-Parisa Nabati, A simulation ‎stud‎y‎ of the COVID-19 pandemic based on the ‎Ornstein-Uhlenbeck ‎processes,Computational Methods for Differential Equations, 2022, Vol. 10, No. 3, pp.738-745.

6-Parisa Nabati, The mean reverting Ornstein uhlenbeck processes with nonlinear autoregressive drift term innovation,TWMS J. App. and Eng. Math, 2022, Vol. 12, No. 3, pp.931-939.

7-Mina Mohammadi, Parisa Nabati, Modeling Financial Markets Using Combined Ornstein-Uhlenbeck process with levy noise ,Financial Research Journal, 2021, Vol. 23, 404-418..

8-Parisa Nabati, Rahman Farnoosh, Stochastic approach for noise analysis and parameter estimation for RC and RLC electrical circuits,International Journal of Nonlinear Analysis and Applications, 2021, Vol. 12, No. 1, pp.433-444.

9-Parisa Nabati, The first order nonlinear autoregressive model with OU process driven with white noise ,Mathematic and modeling in Finance, 2021, Vol. 1, pp. 1-8..

10-Parisa Nabati, Hadise Babazadeh, Hamed Azadfar, Noise analysis of Band Pass Filters using stochastic differential equations,COMPEL: The International Journal For Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2019, Vol. 38 No. 2, pp. 693-702. .

11-Parisa Nabati, Pouya Fakhraeipour, Rahim Taghizadeh, Simulating Exchange Rate Volatility in Iran Using Stochastic Differential Equations,Int. J. Industrial Mathematics, 2018, Vol. 10, No. 1, pp.1-8..

12-Hamed Azadfar, Parisa Nabati, New Truncated Milistein approximation of solution to stochastic differential equations ,Communications on Advanced Computational Science with Applications, 2018.

13-Parisa Nabati, Rahman Farnoosh, A stochastic perspective to random ship heave motion based on different noises ,Iranian Journal of Science & Technology, 2016.

14-پریسا نباتی، رحمان فرنوش، معصومه عزیزی، شبیه سازی و پیش بینی قیمت نفت اوپک با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی،پژوهشهای نوین در ریاضی، 2016.

15-Parisa Nabati, Rahman Farnoosh, Arezoo Hajrajabi, Parameter Estimation for RL Electrical Circuits based on Least square and Bayesian Approaches,COMPEL: The International Journal For Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2012.

16-Parisa Nabati, Rahman Farnoosh, A stochastic perspective of RL electrical circuit using different noise terms,COMPEL: The International Journal For Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 2011.

17-Parisa Nabati, Abdollah Shidfar, Numerical study for solving heave and pitch equations of a ship,Kuwait Journal of Science and Engineering, 2007.

پروژه های تحقیقاتی (3)


1-Parisa Nabati, Modeling Financial Markets with Stochastic Differential Equations,Urmia University of Technology.

2-Parisa Nabati, Investigating Design & Manufacturing of Composite Tube & Reservoir with Fitting Tools,Islamic Azad University.

3-Parisa Nabati, The comparison statistical estimation for HIV infected people in Iran with different noise terms,Young research group.

پایان نامه ها (12)


1-مرحمت عباسی، مدل سازي ریاضی بیماري هاي اپیدمی با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی،د، 1400.

2-سلمان ترابی، برآورد نیمه پارامتري توابع رگرسیون در مدل هاي خودهمبسته با نویز لوي،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1399.

3-قباد خالدی، روش برآورد گشتاوري براي فرایندهاي ارنشتین-اولنبک استخراج شده توسط فرایند لوي جامع،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1399.

4-مارال آریانپور، برآوردگرهاي گشتاوري براي پارامترهاي فرایند ارنشتاین-اولنبگ با نویز پرشی،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1399.

5-مینا محمدی، برآورد نوسانات تصادفی بازارهای مالی با استفاده از مدل ارنشتاین اولنبک با نویز لوی،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1398.

6-هانا نیلی، پیش بینی تقاضای گاز شهر ارومیه با استفاده از مدلهای سریهای زمانی و مقایسه آن ها،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1398.

7-محمد امین تیزنا، بررسی برآورد پارامترهاي معادلات دیفرانسیل تصادفی با روش زنجیرمارکف مونت کارلو،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1397.

8-ابوالفضل اسمعیلی، بررسی روش خطی سازي موضعی ضعیف براي حل عددي معادلات دیفرانسیل تصادفی با نویز جمعی،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1396.

9-پویا فخرایی پور، بررسی معادلات دیفرانسیل تصادفی با نویز پرشی در مدل‌سازی نوسانات نرخ ارز در ایران،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1396.

10-حامد آزادفر، ارائه ی روش جدید میلیستین برشی برای حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی غیر خطی،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1396.

11-سپیده نریمانی، حل تحلیلی و عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی حاکم بر بازارهای مالی‎،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1395.

12-معصومه عزیزی، مدل‌سازی بازارهای انرژی با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1395.

دروس تدریس شده (4)


1- ریاضیات مالی.

2- روشهای عددی در جبر خطی.

3- آنالیز عددی پیشرفته.

4- معادلات دیفرانسیل تصادفی.