• سهراب بهنیا

  • استاد
  • گروه فیزیک
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

مقالات ژورنال (135)

کتاب های چاپ شده (1)

دروس تدریس شده (13)

جوایز و افتخارات (5)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • سهراب بهنیا
  • مدرک تحصیلی
  • دکترا
  • درجه علمی
  • استاد
  • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (135)


1-پریسا حسین نژاد سهراب بهنیا سمیرا فتحی زاده، طراحی ابزارهای اپتیکی بر مبنای یک سیستم فتوسنتزی به منظور افزایش کارائی در فرایند جذب پرتو لیزر،لیز در پزشکی، 1400، (4) 18 ، 26.

2-سهراب بهنیا، فرزان قالیچی، تخریب سلولهای سرطانی با استفاده از تمرکز امواج فراصوتی در مدل سه بعدی سرطان پستان،Iranian Journal of Medical Physics،، پیاپی ۶ (بهار ۱۳۸۴)،، 45.

3-فروزان قالیجی، سهراب بهنیا، طراحی تراگردان به منظور متمرکز کردن امواج فراصوتی برای گرمادرمانی بافت های سرطانی،فصلنامه مهندسی پزشکی زیستی، ، سال یکم شماره ۱ (بهار ۱۳۸۶)،، 1.

4-هومن زاهد منش، فرزان قالیچی، سهراب بهنیا، شبیه سازی عددی درمان تومورهای سرطانی مغز به وسیله امواج فراصوت پرشدت و متمرکز بدون برداشتن استخوان های جمجمه،Iranian Journal of Medical Physics، ، پیاپی ۱۴-۱۵ (بهار و تابستان ۱۳۸۶)، ، ۴۱ -۵۰.

5-محسن شایسته، سهراب بهنیا، اکبر عبدی سرای، محاسبه ی غنای بحرانی رآکتور کروی مدل ZPR-III با استفاده از رهیافت نمای لیاپانوف،مجله علوم و فنون هسته ای، ، سال سی و سوم شماره ۲ (پیاپی ۶۰، تابستان ۱۳۹۱)، ، 39-31.

6-رسول خدابخش، سهراب بهنیا، علی جعفری، شبیه سازی توزیع شار نوترون در یک رآکتور ناهمگن بحرانی استوانه ای با غنای سوخت مختلف به روش اجزای محدود،مجله علوم و فنون هسته ای، ، سال سی و سوم شماره ۱ (پیاپی ۵۹، بهار ۱۳۹۱)، ، ۳۹ .

7-رسول خدابخش، سهراب بهنیا، مسعود صیدی، حل تحلیلی معادله های سینتیک نقطه ای نوترون با در نظر گرفتن چشمه ی نوترون خارجی نوسانی،مجله علوم و فنون هسته ای، ، سال سی و پنجم شماره ۳ (پیاپی ۶۹، پاییز ۱۳۹۳)، 31-39.

8-رسول خدابخش ، سهراب بهنیا ، مسعود صیدی ، بررسی تاثیر عوامل دینامیکی برروی دمای قلب رآکتور،مجله علوم و فنون هسته ای، ، سال سی و ششم شماره ۱ (پیاپی ۷۱، بهار ۱۳۹۴)، 1.

9-S. Behnia، A. Akhshani، H. Mahmodi، H. Hobbenagi، Nonlinear Measure of ECG Time Series: Detection of Cardiac Diseases،Journal of Theoretical and Applied Physics، ، Volume:2 Issue: 1، 2008،، 53.

10-مسعود صیدی، رسول خدابخش، سهراب بهنیا، تحلیل پایداری معادلات سنتیک نقطه ای نوترون با نه گروه فوتونوترون ،مجله پژوهش فیزیک ایران، ، سال شانزدهم شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۵)، ۳۳ -۴۰.

11-سهراب بهنیا ، فاطمه نعمتی، سمیرا فتحی?زاده، مهدی خداویردیزاده، ترابرد اسپینی در زنجیره​های DNA: رهیافتی به اسپین​کالریترونیک با استفاده از لیزر،فصلنامه لیزر در پزشکی،، سال چهاردهم شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۶)،، ۱۲ -۱7.

12-سهراب بهنیا، مهدی خداویردی زاده، جاوید ضیایی، پایداری پدیده تولید هارمونیک سوم به​عنوان منبع تولید نورفرابنفش برای استفاده در نانوجراحی،فصلنامه لیزر در پزشکی، ، سال چهاردهم شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۶)،، ۱۷ -۲۲.

13-سهراب بهنیا ، جاوید ضیایی، حمید مولایی نسب، مهدی خداویردی زاده، گذار اندرسون در شبکه DNA و اثرات محور DNA،فصلنامه لیزر در پزشکی،، سال چهاردهم شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۶)، ۱۲ -۱۷.

14-هراب بهنیا ، جاوید ضیایی، مهدی خداویردی زاده، سرکوب سیگنال های آشوبناک قلبی با استفاده از روش کنترل پویا،فصلنامه لیزر در پزشکی، ، سال چهاردهم شماره ۱ (بهار ۱۳۹۶)،، ۳۱ -۲۶.

15-شیما فتاحی، سمیرا فتحی زاده، سهراب بهنیا، دینامیک حباب و نحوه ی شکل گیری آن در مارپیچ دوگانه DNA،مجله فیزیک کاربردی، ،سال هفتم شماره ۲ (پیاپی ۱۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۶)، 5-16.

16-جاوید ضیایی ، حمید مولایی نسب ، مهدی خداویردی زاده ، سهراب بهنیا، مد اپتیکی جایگزیده در زیست-حسگرهای فوتونیکی،فصلنامه لیزر در پزشکی، ، سال پانزدهم شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۷)، ، ۲۰ -۲۵.

17-M. Seidi، R. Khodabakhsh، S. Behnia، Studying Transition Behavior of Neutron Point Kinetics Equations Using the Lyapunov Exponent Method،Journal of Sciences، Islamic Republic of Iran، ، Volume:27 Issue: 2، 2016، 175 -186.

18-سهراب بهنیا*، واحده رزازی، تحلیل پایداری ساختار هسته ای به عنوان یک سیستم بس- ذره ای با استفاده از نظریه ی آشوب کوانتومی،مجله علوم و فنون هسته ای،، سال سی و نهم شماره ۲ (پیاپی ۸۴، تابستان ۱۳۹۷)، 1-8.

19-سمیرا فتحی زاده*، الهه جوانشور، سهراب بهنیا، فاطمه نعمتی، تابش نور و ترابرد الکترونیکی در زنجیره DNA،فصلنامه لیزر در پزشکی، ، سال شانزدهم شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۸)، 25-31.

20-سمیرا فتحی زاده*، الهه جوانشور، سهراب بهنیا، فاطمه نعمتی، تابش نور و ترابرد الکترونیکی در زنجیره DNA،فصلنامه لیزر در پزشکی، ، سال شانزدهم شماره ۴ (زمستان ۱۳۹۸)، 25-31.

21-ربابه پناهی نیا، سهراب بهنیا، مطالعه اثر ترموالکتریک در رژیم پاسخ غیرخطی: بروز مقاومت دیفرانسیلی ترموالکتریک منفی و یکسوسازی جریان ترموالکتریکی،نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای، ، سال نهم شماره ۴ (پیاپی ۲۳، زمستان ۱۳۹۸، ۱۳ -.

22-ربابه پناهی نیا، سهراب بهنیا، مطالعه اثر ترموالکتریک در رژیم پاسخ غیرخطی: بروز مقاومت دیفرانسیلی ترموالکتریک منفی و یکسوسازی جریان ترموالکتریکی،نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای، ، سال نهم شماره ۴ (پیاپی ۲۳، زمستان ۱۳۹۸، ۱۳ -.

23-سهراب بهنیا، مصطفی سلیمی، سمیرا فتحی زاده، جایگزیدگی و انتقال اسپین الکترون ها در توالی های دی ان ای در اثر تابش نور لیزر،فصلنامه لیزر در پزشکی،، سال شانزدهم شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۸)، ۸ -۱۳.

24-سهراب بهنیا*، فاطمه رحیمی، مطالعه ی گذار فلز به عایق در نانو لوله گرافنی نقص دار با اعمال میدان الکتریکی : رهیافت آشوب کوانتومی،نشریه پژوهش سیستم های بس ذره ای ، سال نهم شماره ۳ (پیاپی ۲۲، پاییز ۱۳۹۸)، ۵۹ -۶۸.

25-سهراب بهنیا*، واحده رزازی، بررسی تاثیر نیروی برهمکنش قوی در توزیع ترازهای انرژی هسته ای ایزوتوپهای کلسیم و تیتانیوم: بر مبنای آشوب کوانتومی،مجله پژوهش فیزیک ایران، سال نوزدهم شماره ۱ (بهار ۱۳۹۸)، ۲۲۱ -۲۲۶.

26-مهرداد جز ملکی، رحیم دباغ، سهراب بهنیا، آزمون نظریه آشوب و پیش بینی قیمت های آتی صنایع فراورده های نفتی،فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، ، پیاپی ۳۴ (تابستان ۱۳۹۹)، ۱۰۹ -۱۳۵.

27-M Salimi، S Fathizadeh، S Behnia، Molecular spin switch triggered by voltage and magnetic field: towards DNA-based molecular devices،Physics of Scripta، 2022، (8) 97 ، 055005.

28-R Hoseini Sani، S Behnia، J Ziaei، Construction of S-box based on chaotic piecewise map: Watermark application،Multimed Tools Appl، 2022.

29-Sohrab Behnia، Fatemeh Nemati، M Yagoubi-Notash، Structural stability of electrical current in graphene-hexagonal boron nitride heterostructures: a quantum chaos approach،The European Physical Journal Plus، 2022.

30-R.H. Sani, S. Behnia, A. Akhshani, Creation of S-box based on a hierarchy of Julia sets: image encryption approach,Multimedia Tools and Applications , 2021, 1-24.

31-MA Jafarizadeh, S Behnia, S Khorram, H Nagshara, Hierarchy of chaotic maps with an invariant measure ,Journal of statistical physics, 2000, 104(5), 1013-1028.

32-MA Jafarizadeh, S Behnia, Hierarchy of chaotic maps with an invariant measure and their coupling ,Physica D: Nonlinear Phenomena, 2001, 159(2-1), 1-21.

33-MA Jafarizadeh, S Behnia, Hierarchy of chaotic maps with an invariant measure and their compositions ,Journal of Nonlinear Mathematical Physics, 2002, 9(1), 26-41.

34-MA Jafarizadeh, S Behnia, Hierarchy of one-and many-parameter families of elliptic chaotic maps of cn and sn types ,Physics Letters A, 2003, 310(2-3), 168-176.

35-MA Jafarizadeh, S Behnia, Hierarchy of random chaotic maps with an invariant measure ,Journal of Mathematical Physics, 2003, 44(11), 5386-5400.

36-MA Jafarizadeh, S Behnia, M Foroutan, Hierarchy of piecewise non-linear maps with non-ergodic behaviour,Journal of Physics A: Mathematical and General, 2004, 37(4), 9403.

37-S Behnia, F Ghalichi, A Bonabi, A Jafari, THEORETICAL DESIGN OF A FIXED-FOCUS TRANSDUCER FOR THE ULTRASOUND THERMOTHERAPY OF BRAIN ,Ultraschall in der Medizin-European Journal of Ultrasound, 2005, 26(S 1), OP139.

38-S Behnia, F Ghalichi, A Bonabi, A Jafari, ULTRASOUND THERMOTHERAPY OF BREAST: THEORETICAL DESIGN OF THE TRANSDUCER AND NUMERICAL SIMULATION OF THE PROCEDURE,Ultraschall in der Medizin-European Journal of Ultrasound, 2005, 26(S 1), OP088.

39-Sohrab Behnia, Farzan Ghalichi, Amin Jafari, Ashkan Bonabi, Numerical simulation of ultrasound thermotherapy of brain with a scanned focus transducer,The Journal of the Acoustical Society of America, 2006, 117(4), 2412-2412.

40-S Behnia, F Ghalichi, A Jafari, A Bonab, Finite element simulation of ultrasound thermo-therapy of brain: Theoretical considerations for reducing the generated temperatures at the post target bone ,Journal of Biomechanics, 2006, 39, S212.

41-Behnia Sohrab, Ghalichi Farzan, Bonabi Ashkan, Jafari Amin, Ultrasound thermotherapy of breast: theoretical design of transducer and numerical simulation of procedure ,Japanese journal of applied physics, 2006, 45(3R), 1856.

42-S Behnia, A Akhshani, S Ahadpour, H Mahmodi, Amir Akhavan, A fast chaotic encryption scheme based on piecewise nonlinear chaotic maps ,Physics Letters A, 2007, 366(4-5), 391-396.

43-S Behnia, S Ahadpour, E Faizi, A novel moment approach for calculation of the perron–Frobenius spectrum ,International Journal of Theoretical Physics, 2008, 46(11), 2836-2842.

44-Sohrab Behnia, Afshin Akhshani, Hadi Mahmodi, Amir Akhavan, A novel algorithm for image encryption based on mixture of chaotic maps Authors,Chaos, Solitons & Fractals, 2008, 35(2), .

45-Sohrab Behnia, Afshin Akhshani, Hadi Mahmodi, Amir Akhavan, Chaotic cryptographic scheme based on composition maps ,International Journal of Bifurcation and chaos, 2008, 18(01), 251-261.

46-S Behnia, A Jafari, F Ghalichi, W Soltanpoor, The role of transducer geometry in reducing the post target bone heating during ultrasound surgery,Ultraschall in der Medizin-European Journal of Ultrasound, 2008, 29(S 1), PP_12_1.

47-S Behnia, A Akhshani, H Mahmodi, H Hobbenagi, Nonlinear measure of ECG time series: detection of cardiac diseases ,JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED PHYSICS , 2008, 2(1), 53-62.

48-MA Jafarizadeh, S Behnia, E Faizi, S Ahadpour, Generalized N-coupled maps with invariant measure in Bose-Mesner algebra perspective ,Pramana, 2008, 70(3), 417-438.

49-Sohrab Behnia, Amin Jafari, Farzan Ghalichi, Ashkan Bonabi, Finite-element simulation of ultrasound brain surgery: effects of frequency, focal pressure, and scanning path in bone-heating reduction ,Central European Journal of Physics, 2008, 6(2), 211-222.

50-R Khoda-Bakhsh, S Behnia, O Jahanbakhsh, Stability analysis in nuclear reactor using Lyapunov exponent,Annals of Nuclear Energy, 2008, 35(7), 1370-1372.

51-Sohrab Behnia, Afshin Akhshani, Hadi Mahmodi, Hassan Hobbenagi, On the calculation of chaotic features for nonlinear time series ,Chinese Journal of Physics, 2009, 46(4), 394-404.

52-Sohrab Behnia, Amin Jafari Sojahrood, Wiria Soltanpoor, Okhtay Jahanbakhsh, Suppressing chaotic oscillations of a spherical cavitation bubble through applying a periodic perturbation ,Ultrasonics sonochemistry, 2009, 16(4), .

53-Sohrab Behnia, Afshin Akhshani, Amir Akhavan, Hadi Mahmodi, Applications of tripled chaotic maps in cryptography,Chaos, Solitons & Fractals, 2009, 40(1), 505-519.

54-S Behnia, A Akhshani, S Ahadpour, A Akhavan, H Mahmodi, Cryptography based on chaotic random maps with position-dependent weighting probabilities ,Chaos, Solitons & Fractals, 2009, 40(1), .

55-S Ahadpour, S Behnia, MA Jafarizadeh, G Ghasemi, Synchronization in pair-coupled maps with invariant measure,Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2009, 14(7), 2916-2922.

56-Sohrab Behnia, Amin Jafari, Wiria Soltanpoor, Okhtay Jahanbakhsh, Nonlinear transitions of a spherical cavitation bubble ,Chaos, Solitons & Fractals, 2009, 41(2), 818-828.

57-A Akhshani, S Behnia, A Akhavan, MA Jafarizadeh, H Abu Hassan, Z Hassan, Hash function based on hierarchy of 2D piecewise nonlinear chaotic maps,Chaos, Solitons & Fractals, 2009, 42(4), .

58-S Behnia, A Akhshani, Dynamical control of chaos by slave–master feedback ,Chaos, Solitons & Fractals, 2009, 42(4), 2105-2114.

59-Sohrab Behnia, Amin Jafari Sojahrood, Wiria Soltanpoor, Leila Sarkhosh, Towards classification of the bifurcation structure of a spherical cavitation bubble,Ultrasonics, 2009, 49(8),605-610.

60-Afshin Akhshani, Sohrab Behnia, Amir Akhavan, Siew-Choo Lim, Zainuriah Hassan, Pseudorandom number generator based on synchronized chaotic maps,International Journal of Modern Physics C, 2010, 21()2), 275-290.

61-A Akhshani, S Behnia, A Akhavan, H Abu Hassan, ZJOC Hassan, A novel scheme for image encryption based on 2D piecewise chaotic maps,Optics Communications, 2010, 283(17), 3259-3266.

62-S Behnia, M Teshnehlab, P Ayubi, Multiple-watermarking scheme based on improved chaotic maps ,Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2010, 15(9), .

63-Sohrab Behnia, Afshin Akhshani, Amir Akhavan, A novel scheme for image encryption based on a synchronized coupled map ,International Journal of Modern Physics B, 2010, 24(28), 5635-5651.

64-Sohrab Behnia, Mohammad Ali Jafarizadeh, Afshin Akhshani, Random Maps with Parameter-Dependent Probabilities ,Journal of the Physical Society of Japan, 2010, 79(12), 124002.

65-S Behnia, A Akhshani, S Ahadpour, An analytical invariant measure for random maps with position-dependent,Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems Series A: Mathematical Analysis, 2011, 18, 245-255.

66-S Behnia, M Panahi, A Mobaraki, A Akhshani, A novel approach for the potential parameters selection of Peyrard–Bishop model ,Physics Letters A, 2011, 375(7), .

67-Sohrab Behnia, Amir Akhavan, Afshin Akhshani, Azman Samsudin, A novel dynamic model of pseudo-random number generator ,Journal of Computational and Applied Mathematics, 2011, 235(12), 3455-3463.

68-A Jafari, H Sedghi, Kh Mabhouti, S Behnia, Slave–master dynamics of semiconductor laser with short external cavity ,Optics Communications, 2011, 284(12), 3018-3029.

69-S Behnia, A Akhshani, M Panahi, A Mobaraki, M Ghaderian, Multifractal analysis of thermal denaturation based on the Peyrard-Bishop-Dauxois model,Physical Review E, 2011, 84(3), 031918.

70-S Behnia, M Panahi, A Akhshani, A Mobaraki, Mean Lyapunov exponent approach for the helicoidal Peyrard–Bishop model,Physics Letters A, 2012, 375(41), 3574-3578.

71-M Shayesteh, S Behnia, A Abdi Saray, Criticality calculations in a nuclear reactor by using the Lyapunov exponent method,Annals of Nuclear Energy, 2012, 43, 131-135.

72-S Behnia, A Akhshani, M Panahi, A Mobaraki, M Ghaderian, Multifractal properties of denaturation process based on Peyrard–Bishop model ,Physics Letters A, 2012, 376(37), 2538-2547.

73-S Behnia, Kh Mabhouti, A Jafari, A Akhshani, Observations on the dynamics of external cavity semiconductor lasers,Optik-International Journal for Light and Electron Optics, 2012, 123(12), 1555-1561.

74-Sohrab Behnia, Mohammad Yahyavi, Characterization of intermittency in hierarchy of chaotic maps with invariant measure,Journal of the Physical Society of Japan, 2012, 81(12), 124008.

75-S Behnia, A Akhshani, M Panahi, R Asadi, Controlling Chaos in Damped and Driven Morse Oscillator via Slave-Master Feedback.,Acta Physica Polonica, A., 123(1), 2013.

76-S Behnia, S Afrang, A Akhshani, Kh Mabhouti, A novel method for controlling chaos in external-cavity semiconductor laser,Optik-International Journal for Light and Electron Optics, 2013, 124(8), 757-764.

77-S Behnia, H Zahir, M Yahyavi, A Barzegar, F Mobadersani, Observations on the dynamics of bubble cluster in an ultrasonic field,Nonlinear Dynamics, 2013, 72(3), 561-574.

78-Sohrab Behnia, Amir Akhavan, Afshin Akhshani, Azman Samsudin, Image encryption based on the Jacobian elliptic maps,Journal of Systems and Software, 2013, 86(9), 2429-2438.

79-S Behnia, F Mobadersani, M Yahyavi, A Rezavand, Chaotic behavior of gas bubble in non-Newtonian fluid: a numerical study,Nonlinear Dynamics, 2014, 74(3), 559-570.

80-Sohrab Behnia, Sodeif Ahadpour, Peyman Ayubi, Design and implementation of coupled chaotic maps in watermarking,Applied Soft Computing, 2014, 21, 481-490.

81-Sohrab Behnia, M Yahyavi, F Mobadersani, Intelligent controlling microbubble radial oscillations by using Slave–Master Feedback control,Applied Mathematics and Computation, 2014, 245, 404-415.

82-S Behnia, Z Pazhotan, N Ezzati, A Akhshani, Reconfigurable chaotic logic gates based on novel chaotic circuit,Chaos, Solitons & Fractals, 69, 74-80.

83-S Behnia, S Fathizadeh, Modeling the electrical conduction in DNA nanowires: Charge transfer and lattice fluctuation theories,S Behnia, S Fathizadeh, 2015, 91(2), 022719.

84-Sohrab Behnia, Samira Fathizadeh, Afshin Akhshani, DNA in a dissipative environment: a charge transfer approach,The Physical Society of Japan, 2015, 84(8), 084002.

85-S Behnia, F Mobadersani, M Yahyavi, A Rezavand, N Hoesinpour, A Ezzat, Effect of magnetic field on the radial pulsations of a gas bubble in a non-Newtonian fluid,Chaos, Solitons & Fractals, 2015, 78, 194-204.

86-Chin. J. Phys, Nonlinear dynamic approach of heartbeats based on the Grudzinski-Zebrowski’s model,Chin. J. Phys, 2015, 53, .

87-S Behnia, S Fathizadeh, A Akhshani, DNA spintronics: Charge and spin dynamics in DNA wires,The Journal of Physical Chemistry C, 2017, 120(5), 2973-2983.

88-S Behnia, S Fathizadeh, A Akhshani, Modeling spin selectivity in charge transfer across the DNA/Gold interface,Chemical Physics, 2017, 477, 61-73.

89-Sohrab Behnia, Robabe Panahinia, Ballistic induced pumping of hypersonic heat current in DNA nanowire,The European Physical Journal B, 2017, 89(12), 1-9.

90-S Behnia, S Fathizadeh, J Ziaei, Controlling charge current through a DNA based molecular transistor,Physics Letters A, 2017, 381(1), 36-43.

91-S Behnia, J Ziaei, M Khodavirdizadeh, An electric field induced delocalization transition in second-harmonic generation effect,Optical and Quantum Electronics, 49(5), 177.

92-S Behnia, J Ziaei, Metal-insulator transition in a disordered nanotube,Chaos, Solitons & Fractals, 2017, 99, 101-108.

93-S Behnia, R Panahinia, Designing thermal diode and heat pump based on DNA nanowire: Multifractal approach,Physics Letters A, 2017, 381(25-26), 2077-2084.

94-S Behnia, J Ziaei, M Khodavirdizadeh , Manifestation of quantum chaos in second-harmonic generation,Physics Letters A, 2017, 381(24), 2882-2886.

95-J Ziaei, S Behnia, H Molaeinasab, F Rahimi, Disorder-driven insulator to semi-metallic transition in a graphene nanoribbon,Physica B: Condensed Matter, 2017, 522,22-25.

96-Sohrab Behnia, Mohammad Yahyavi, Reza Habibpourbisafar, Watermarking based on discrete wavelet transform and q-deformed chaotic map,Chaos, Solitons & Fractals, 2017, 104,6-17.

97-S Behnia, S Fathizadeh, Spintronics in nanoscales: An approach from DNA spin polarization,Scientia Iranica, 2017, 24(6), 3448-3451.

98-Sohrab Behnia, Samira Fathizadeh, Javid Ziaei, Afshin Akhshani, Dynamics of Charge Transfer in DNA Wires: A Proton–Coupled Approach,Journal of the Physical Society of Japan, 2017, 86(12), 124006.

99-S Fathizadeh, S Behnia, J Ziaei, Engineering DNA molecule bridge between metal electrodes for high-performance molecular transistor: an environmental dependent approach ,The Journal of Physical Chemistry B, 2018, 122(9), 2487-2494.

100-S Behnia, J Ziaei, M Khodavirdizadeh, P Hosseinnezhad, F Rahimi, Quantum chaos analysis for characterizing a photonic resonator lattice,Chaos, Solitons & Fractals, 2018, 109, 154-159.

101-S Behnia, R Panahinia, Molecular thermal transistor: Dimension analysis and mechanism Authors S Behnia, R Panahinia ,Chemical Physics, 2018, 505, 40-46.

102-S Behnia, M Yahyavi, R Habibpourbisafar, Association schemes perspective of microbubble cluster in ultrasonic fields Authors ,Ultrasonics sonochemistry, 2018, 44, 45-52.

103-S Behnia, M Yahyavi, R Habibpourbisafar, Association schemes perspective of microbubble cluster in ultrasonic fields Authors ,Ultrasonics sonochemistry, 44, 45-52.

104-S Behnia, J Ziaei, M Khodavirdizadeh, Detecting a pronounced delocalized state in third-harmonic generation phenomenon a quantum chaos approach,Optics Communications, 2018, 416, 19-24.

105-S Behnia, F Nemati, S Fathizadeh, Modulation of spin transport in DNA-based nanodevices by temperature gradient: A spin caloritronics approach,Chaos, Solitons & Fractals, 2018, 116, 8-13.

106-Sohrab Behnia, Fatemeh Rahimi, Quantum Chaotic Behavior in Zigzag Graphene Nanoribbon: Effect of Impurity and Electric Field,Journal of the Physical Society of Japan, 2018, 87(17), 114602.

107-S Behnia, F Rahimi, Effect of electric field on the electrical conductivity of defected carbon nanotube: Multifractal properties of the wavefunctions,Physics Letters A, 2018, 382(45), 3274-3280.

108-S Behnia, Mohammad Yahyavi, R Habibpourbisafar, F Mottaghi, Study of encapsulated microbubble cluster based on association schemes perspective,Ultrasonics sonochemistry, 2019, 52, 131-141.

109-S Behnia, V Razazi, Shell closure effects on spectral statistics of calcium neutron-rich isotopes,Chinese Journal of Physics, 2019, 58, 29-37.

110-S Behnia, F Rahimi, M Khodavirdizadeh, Controlling of the light in photonic resonator lattice: Quantum chaos approach,Optics Communications, 2019, 446, 171-177.

111-V Razazi, S Behnia, J Ziaei, Multifractal spectrum and spectral behavior of calcium and titanium isotopes based on the nuclear shell model,Chinese Physics C, 2019, 43(11), 114108.

112-Sohrab Behnia, Fatemeh Rahimi, Quantum Chaotic Behavior in Zigzag Graphene Nanoribbon: Effect of Impurity and Electric Field,Journal of the Physical Society of Japan, 2019, 87(11), 114602.

113-S Behnia, F Rahimi, Effect of electric field on the electrical conductivity of defected carbon nanotube: Multifractal properties of the wavefunctions,Physics Letters A, 2019, 382(45), 3274-3280.

114-S Behnia, Mohammad Yahyavi, R Habibpourbisafar, F Mottaghi, Study of encapsulated microbubble cluster based on association schemes perspective,Ultrasonics sonochemistry, 2019, 52, 131-141.

115-S Behnia, V Razazi, Shell closure effects on spectral statistics of calcium neutron-rich isotopes,Chinese Journal of Physics, 2019, 58, 29-37.

116-S Behnia, F Rahimi, M Khodavirdizadeh, Controlling of the light in photonic resonator lattice: Quantum chaos approach,Optics Communications, 2019, 446, 171-177.

117-V Razazi, S Behnia, J Ziaei, Multifractal spectrum and spectral behavior of calcium and titanium isotopes based on nuclear shell model,Chinese Physics C, 2019, 43911), 114108.

118-M Jozmaleki, R Dabbagh, S Behnia, Chaos theory and prediction of Future prices in the Oil Products,Chaos, 2020, 8(34).

119-Samira Fathizadeh, Sohrab Behnia, Control of a DNA Based Piezoelectric Biosensor,Journal of the Physical Society of Japan, 2020, 89(2), 024004.

120-S Behnia, J Ziaei, M Khodavirdizadeh, A quantum chaos study on the localization of light in a resonator-based photonic crystal,Optical and Quantum Electronics, 2020, 52(3), 1-9.

121-S Behnia, S Fathizadeh, E Javanshour, F Nemati, Light-driven modulation of electrical current through DNA sequences: Engineering of a molecular optical switch,The Journal of Physical Chemistry B, 2020, 124(19), 3261-3270.

122-R Panahinia, S Behnia, Organic thermoelectricity based on DNA molecules,Physica Scripta, 2020, 95(6), 065004.

123-Hematpour, N., Ahadpour, S. & Behnia, S., A chaotic quantum secure communication scheme based on a mixed open system,Advanced Journal of Science and Engineering, 2020, 1(1), 20-26.

124-S Behnia, R HabibpourBisafar, F Rahimi, Study the metal-insulator transitions of bilayer graphene: Abelian group schemes approach, 2020, 142, 106498.

125-Mohammad Yahyavi, Sohrab Behnia, Amin Zamani, Suppressing Chaotic Oscillations of a Spherical Cavitation Bubble by Slave-Master Feedback,Advanced Journal of Science and Engineering, 2020, 1(2), 40-47.

126-F Ghalichi, S Behnia, F Mottaghi, Mohammad Yahyavi, Numerical study on a polymer-shelled microbubble submerged in soft tissue,Physica Scripta, 2020, 95980, 085215.

127-Mehrdad Jozmaleki, Rahim Dabbagh, Sohrab Behnia, Chaos theory and predict future prices in the oil products,Journal of Applied Economics Studies in Iran, 2020, 9(34), 109-135.

128-Prisa Hosseinnezhad, Sohrab Behnia, Samira Fathizadeh, Dynamical stabilities of photosynthesis systems: Quantum chaos approach,Transactions on Electrical and Electronic Materials, 2020, 139, 110279.

129-Prisa Hosseinnezhad, Sohrab Behnia, Samira Fathizadeh, Bio-inspired Green Power: A Thermocurrent Generator,Transactions on Electrical and Electronic Materials, 2020, 1-10.

130-Sohrab Behnia, Fatemeh Nemati, Samira Fathizadeh, Mostafa Salimi, Heat Driven Spin Currents in DNA Chains,Advanced Journal of Science and Engineering, 2020, 1.

131-P Hosseinnezhad, S Behnia, S Fathizadeh, Quantum chaos approach in exciton energy transfer in a photosynthetic system,Physica Scripta, 96, 2.

132-Hematpour, N., Ahadpour, S. & Behnia, S., Presence of dynamics of quantum dots in the digital signature using DNA alphabet and chaotic S-box.,Multimedia Tools and Applications , 2021, https://doi.org/10.1007/s11042-020-10059-5.

133-RH Sani، S Behnia، Random number generator via hexagonal boron nitride heterostructure،Physics of Scripta، 2022، 97؛ 035003.

134-R Hoseini Sani، Sohrab Behnia، Afshin Akhshani، Creation of S-box based on a hierarchy of Julia sets: image encryption approach،Multidimensional Systems and Signal Processing، 2022، (1) 33.

135-Samira Fathizadeh، Sohrab Behnia، F Nemati، Mostafa Salimi، Hadi Borjkhani، Chaotic control of the dynamical behavior of COVID-19 through the electromagnetic fields،Physics of Scripta، 2022، (8) 97، 085008.

کتاب های چاپ شده (1)


1-فرازان قالیچی، سهراب بهنیا، مهدی قاسمی، مقدمه ای بر سیستم های تصویر پردازی پزشکی،دانشگاه سهند، 1386.

دروس تدریس شده (13)


1- نظریه گراف، جبر Bose-Mesner (دکترا)،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1400-1395.

2- تئوری اطلاعات کوانتومی (دکترا)،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1400-1395.

3- آشوب کوانتومی ( دکترا)،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1400-1395.

4- آشوب کلاسیک (دکترا)،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1400-1391.

5- الکترودینامیک 1،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1395-1391.

6- الکترو مغناطیس،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1395-1390.

7- مکانیک آماری پیشرفته 1،دانشگاه آزاد سلامی واحد ارومیه، دانشگاه پیام نور ارومیه، دانشگاه صنعتی ارومیه، 1400-1386.

8- مکانیک کوانتوم پیشرفته 1-2،دانشگاه آزاد سلامی واحد ارومیه، دانشگاه پیام نور ارومیه، دانشگاه صنعتی ارومیه، 1400-1386.

9- فیزیک لیزر،دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، 1389-1385.

10- فیزیک محاسباتی،دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، 1389-1385.

11- ریاضی فیزیک 1-2،دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، 1389-1385.

12- مکانیک کوانتوم 1-2،دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، 1389-1380.

13- فیزیک پایه 1-2،دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، 1389-1380.

جوایز و افتخارات (5)


1- استاد نمونه بسیجی کشور،تهران، 1389.

2- پژوهشگران نمونه استان آذربايجانغربي، ،ارومیه، 1387.

3- پژوهشگران نمونه استان آذربايجانغربي، ،ارومیه، 1387.

4- پژوهشگران نمونه استان آذربايجانغربي،ارومیه، 1384.

5- اخذ رتبه دوم پژوهش های بنیادی از جشنواره خوارزمی، (تز دکترا)،تهران، 1380.