• فرید ممیزی

  • استادیار
  • گروه مهندسی صنایع
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (7)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

کتاب های چاپ شده (1)

دروس تدریس شده (8)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • فرید ممیزی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی صنایع
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- لیسانس مهندسی صنایع،دانشگاه تبریز، 1387.

2- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،دانشگاه تربیت مدرس، 1392.

3- دکترای مهندسی صنایع،دانشگاه تربیت مدرس، 1397.

مقالات ژورنال (7)


1--فريد مميزي 2-نادر غفاري نسب 3-كاميار صبري لقايي، Developing Model for smart home energy management system considering grid-connected renewable energy of photovoltaic،دانگشاه ارومیه، 2022.

2-سعید پاسبانی اصل، نادر غفاری نسب و فرید ممیزی، مسئله مکان‌یابی هاب تک تخصیصی با در نظر گرفتن تقاضاهای غیرقطعی صفر و یک،مجله مدل سازی در مهندسی دانشگاه سمنان، 1400.

3-F Momayezi، SK Chaharsooghi، MM Sepehri، AH Kashan، The capacitated modular single-allocation hub location problem with possibilities of hubs disruptions: modeling and a solution algorithm،Operational Research springer، 2018، 21، pages 139–166 (2021).

4-M Farrokhifar، F Momayyezi، N Sadoogi، A Safari، Real-time based approach for intelligent building energy management using dynamic price policies،Sustainable cities and society ، 2018، https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210670717302676.

5-فرید ممیزی سید کمال چهار سوقی محمدمهدی سپهری علی حسین زاده کاشان ، مسئله‌ی مکان‌یابی هاب تک‌تخصیصه با در نظر گرفتن امکان اختلال در هاب‌ها: مدل‌سازی و ارائه‌ی الگوریتم حل،مجله علمی و پژوهشی مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 1398، http://sjie.journals.sharif.edu/article_21351.html.

6-S Chaharsooghi، F Momayezi، N Ghaffarinasab، An adaptive large neighborhood search heuristic for solving the reliable multiple allocation hub location problem under hub disruptions،International Journal of Industrial Engineering Computations، 2017، http://m.growingscience.com/beta/ijiec/2409-an-adaptive-large-neighborhood-search-heuristic-for-solving-the-reliable-multiple-allocation-hub-location-problem-under-hub-disruptions.html.

7-سید کمال چهارسوقی-فرید ممیزی-امین یزدخواستی ، توسعه مدل مکان یابی هاب بر مبنای صرفه‌جویی اقتصادی جریان ها با استفاده از وسایل حمل و نقل ظرفیت دار و محدودیت جریان ورودی به هاب،نشریه پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید - دانشگاه بوعلی سینا همدان، 1393، https://ier.basu.ac.ir/article_942.html.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)


1- ارائه مدل رياضي براي استفاده از سلول خورشيدي و ذخيره ساز انرژ ي در مديريت مصرف انرژي خانگي،هدي دوستخواه احمدي 2-فريد مميزي، 1401.

2-زهرا عرب زاده نصرت آباد 2-فريد مميزي 3-نادر غفاري نسب، توسعه مدل مكان يابي هاب چند تخصيصه بر پايه ظرفيت مدوالر و سايز يكسان بست هبندي،كنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات، 1401.

کتاب های چاپ شده (1)


1-فرید ممیزی-سید کمال چهارسوقس، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه،انتشارات ترمه، 1393.

دروس تدریس شده (8)


1- روش تحقیق تدوین پایان نامه.

2- تئوری احتمالات و کاربردهای آن.

3- مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS).

4- نظریه توالی عملیات.

5- برنامه ریزی عدد صحیح.

6- اصول شبیه سازی کامپوتری.

7- برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها 2.

8- برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها 1.