• محمد راثی

  • مربی
  • گروه برق
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • محمد راثی
  • مدرک تحصیلی
  • کارشناسی ارشد
  • درجه علمی
  • مربی
  • بخش مربوطه
  • گروه برق
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)


1- کارشناسی ارشد فقه و مبانی،دانشگاه قم، 1378.