• عزالدین بخت‌آور

  • دانشیار
  • گروه مهندسی معدن
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]
   
  • نام و نام خانوادگی
  • عزالدین بخت‌آور
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی