• کاوه حاجی زاده

  • استادیار
  • گروه مهندسی مواد و متالورژی
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

مقالات ژورنال (18)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

پروژه های تحقیقاتی (1)

اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

پایان نامه ها (7)

دروس تدریس شده (8)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • کاوه حاجی زاده
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مواد و متالورژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)


1- کارشناسی مهندسی مواد- متالورژی صنعتی،دانشگاه صنعتی سهند، ۱۳۸۰.

2- کارشناسی ارشد مهندسی مواد- نانو مواد،دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶.

3- دکتری مهندسی مواد- شکل دهی،دانشگاه صنعتی سهند، ۱۳۹۲.

4- فرصت مطالعاتی دوره دکتری،دانشگاه صنعتی ورشو- لهستان، ۱۳۹۱.

مقالات ژورنال (18)


1-K. Hajizadeh, H. Farhad, K. J. Kurzydlowski, Effect of Ecap processing routes on the microstructural characteristics of commercial purity titanium,Applied Physics A Materials Science & Processing, 2023, accepted.

2-کاوه حاجی زاده، محسن علی قورچی، برآورد چگالی تیتانیم خالص تجاری در فرآیند ECAP با استفاده از ترکیب شبیه سازی اجزاء محدود با یک مدل مبتنی بر نابجایی،نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، ۱۴۰۲، ۵۳، ۱۰-۱.

3-کاوه حاجی زاده، بیت الله اقبالی، بررسی شکل پذیری تیتانیم خالص تجاری در فرآیند پرسکاری در کانال های زاویه دار با مقاطع همسان،ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی ساخت و تولید ایران، ۱۴۰۱، ۷، ۶۳-۴۹.

4-Mehdi Jafari Basiabad, Kaveh Hajizadeh, Evolution of Dislocation structure and crystallite size in AISI 316H stainless steel during ECAP studied by X-ray diffraction profile analysis,Green Technologies, 1402, accepted.

5-K Hajizadeh, KJ Kurzydlowski, On the possibility of fabricating fully austenitic sub-micron grained AISI 304 stainless steel via equal channel angular pressing ,Materials Today Communications, 2023, 35. 105641.

6-K. Hajizadeh, V. Abbasi-Chianeh1, K. J. Kurzydlowski, Insight into dislocation activity during ECAP processing of AISI 304 stainless steel studied by X-ray diffraction profile analysis ,Applied Physics A Materials Science & Processing, 2022, 128:806.

7-Y Chehrehsaz, K Hajizadeh, A Hadjizadeh, L Moradi, S Mahshid, Effect of ECAP on Physicochemical and Biological Properties of TiO2 Nanotubes Anodized on Commercially Pure Titanium,Metals and Materials International, 2021, 28 (6), 1525-1535.

8-K Hajizadeh, KJ Kurzydlowski, Microstructure Evolution and Mechanical Properties of AISI 316H Austenitic Stainless Steel Processed by Warm Multi-Pass ECAP,Physics of Metals and Metallography, 2021.

9-K. Hajizadeh, S. Ejtemaei, B. Eghbali, K.J. Kurzydlowski, , Microstructure and Mechanical Properties of 1050 Aluminum after the Combined Process of Constrained Groove Pressing and Cold Rolling,Physics of Metals and Metallography,, 2020, Vol. 121, pp. 72-77.

10-V. Alimirzaloo, B. Nikzad, S. Ahmadi, K. Hajizadeh. , Effect of lubricant and operation temperature on the metallurgical property of AM60 magnesium alloy in ECAP process,Tribology Transactions, 2019, Vol. 62, pp. 1-8.

11-K. Hajizadeh, S. Ejtemaei, B. Eghbali,, Microstructure, hardness homogeneity, and tensile properties of 1050 aluminum processed by constrained groove pressing,Applied Physics A Materials Science & Processing, 2017, Vol. 504, pp. 123-132.

12-Pavel Zhanal, Kristina Vaclavova, Milos Janecek, Irina Semenova, Kaveh Hajizadeh,, Thermal stability of ultrafine-grained commercial purity Ti and Ti–6Al–7Nb alloy investigated by electrical resistance, microhardness and scanning electron microscopy,Material Science and Engineering A, 2016, Vol. 651, pp. 886-892.

13-K. Hajizadeh, H. Maleki-Ghaleh, A. Arabi, Y. Behnamian, E. Aghaei, A. Farroki, M.G. Hosseini, M.H. Fathi,, Corrosion and biological behavior of nanostructured 316L stainless steel processed by severe plastic deformation,Surface and Interface Analysis, 2015, Vol. 47, pp. 978-985.

14-H. Maleki-Ghaleh, K. Hajizadeh, E. Aghaie, S. Ghobadi Alamdari, M.G. Hosseini, M.H. Fathi, K. Ozaltin, K.J. Kurzydlowski,, The effect of equal channel angular pressing (ECAP) process on the corrosion behavior of 316L stainless steel in Ringer’s solution,Corrosion journal, 2015, Vol. 71, pp. 367-375.

15-H. Maleki-Ghaleh, K. Hajizadeh, A. Hadjizadeh, M.S. Shakeri, S. Ghobadi Alamdari, S. Masoudfar, E. Aghaie, M. Javidi, J. Zdunek, K.J. Kurzydlowski,, Electrochemical and cellular behavior of ultrafine-grained titanium in vitro,Material Science and Engineering C, 2014, Vol. 39, pp. 299-304.

16-K. Hajizadeh, B. Eghbali, K. Topolski, K.J. Kurzydlowski,, Ultrafine-grained bulk CP-Ti processed by multi-pass ECAP at warm deformation region,Materials Chemistry and Physics, 2014, Vol. 143, pp. 1032-1038.

17-K. Hajizadeh, B. Eghbali,, Effect of two-step severe plastic deformation on the microstructure and mechanical properties of commercial purity titanium,Metals and Materials International, 2014, Vol. 20, pp. 343-350.

18-K. Hajizadeh, S. Ghobadi Alamdari, B. Eghbali, , Stored energy and recrystallization kinetics of ultrafine-grained titanium processed by severe plastic deformation,Physica B, 2013, Vol. 417, pp. 33-38.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)


1-کاوه حاجی زاده، اثر عملیات آنیل بر ریزساختار و سختی فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 316،دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن، ۱۴۰۱.

2-کاوه حاجی زاده، تحلیل تغییرات دما در فلز تیتانیم در جریان فرآیند ECAP با استفاده از شبیه سازی المان محدود،دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن، ۱۴۰۱.

3-کاوه حاجی زاده، ساسان ساسانیان، اثر نورد سرد بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن آستنیتی نوع 316،یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی iMat 2022، ۱۴۰۱.

4-کاوه حاجی زاده، ساسان ساسانیان، بررسی اثر مسیر های A و C در فرآیند ECAP بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ نزن آستنیتی نوع 316،یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی iMat 2022، ۱۴۰۱.

5-کاوه حاجی زاده، ساسان ساسانیان، استحکام بخشی فولاد کم کربن AISI 1020 از طریق ایجاد ساختار فوق ریزدانه در آن با استفاده از روش ECAP،یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی iMat 2022، ۱۴۰۱.

6-S. Hashemi Nemati, A. Hajizadeh, K. Hajizadeh, Synthesis and analysis of TiO2 nanotubes intercaliated with gentamicin in titanium biomaterials,23rd National & 1st International Iranian Conference on Biomedical Engineering, 2016.

7-S. Hashemi Nemati, A. Hajizadeh, K. Hajizadeh, Anodization of ultrafine-grained (UFG) titanium surface for biomedical application,23rd National & 1st International Iranian Conference on Biomedical Engineering, 2016.

8-K. Hajizadeh, S. Hashemi Nemati, A. Hajizadeh,, Fabrication of TiO2 nanotubes on the ultrafine-grained titanium substrates for dental application,ICANM 2015 PROCEEDINGS, Ottawa, Canada, 2015.

پروژه های تحقیقاتی (1)


1-بیت اله اقبالی، کاوه حاجی زاده، ﺗﺪوﻳﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﭻ و ﭘﻼك ﻓﻚ و ﺻﻮرت از ﻧﻮع ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﺰ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ ﻓﻮق رﻳﺰداﻧﻪ/ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮاوري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺷﺪﻳﺪ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ۱۳۹۰.

اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)


1- میله تیتانیم خالص تجاری با ریز ساختار فوق ریز دانه/ نانو ساختار،ایران، شماره اختراع: ۶۳۸۹۶،، ۱۳۹۳.

پایان نامه ها (7)


1-رضا بیگلری، روش های نوین تغییر شکل پلاستیک شدید،دانشگاه صنعتی ارومیه، ۱۳۹۸.

2-مهدی اسکندرخانی، مروری بر روش های تغییر شکل پلاستیک شدید تیتانیم خالص تجاری،دانشگاه صنعتی ارومیه، ۱۳۹۸.

3-محسن علی قورچی، برآورد دانسیته نابجایی تیتانیم خالص تجاری فرآوری شده با ECAP با استفاده از تحلیل المان محدود،دانشگاه صنعتی ارومیه، ۱۳۹۸.

4-حسین فرهاد، کاوه حاجی زاده، بررسی اثر مسیر ECAPبر ریزساختار تیتانیم خالص تجاری با استفاده از تحلیل الگوهای پراش پرتو ایکس،دانشگاه صنعتی ارومیه، ۱۳۹۸.

5-حبیب منیری اصل، کاوه حاجی زاده، تحلیل المان محدود اثر سرعت پرس در فرآیند ECAP بر میزان افزایش دما در نمونه های تیتانیم خالص تجاری،دانشگاه صنعتی ارومیه، ۱۳۹۸.

6-توحید رجبی، کاوه حاجی زاده، بررسی خواص مکانیکی تیتانیم خالص تجاری نورد سرد شده و ریز ساختار آن،دانشگاه صنعتی ارومیه، ۱۳۹۸.

7-محمد جعفری بصیر آباد، کاوه حاجی زاده، تاثیر فرةیند ECAP بر روی ریزساختار فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۱۶،دانشگاه صنعتی ارومیه، ۱۳۹۸.

دروس تدریس شده (8)


1- استاتیک.

2- مقاومت مصالح.

3- خواص مکانیکی مواد ۱.

4- خواص مکانیکی مواد ۲.

5- اصول شکل دهی مواد.

6- آزمایشگاه خواص مکانیکی ۱.

7- ریاضیات مهندسی.

8- مواد مرکب و سلولی.