• محمدحسین امراللهی

  • استادیار
  • گروه مهندسی برق
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]
   
  • نام و نام خانوادگی
  • محمدحسین امراللهی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی