• حسین سلطانی پور

  • دانشیار
  • گروه مهندسی مکانیک
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          

Education
Ph.D  Mechanical Engineering (Energy Conversion), Urmia University  (2016)
M.Sc. Mechanical Engineering (Energy Conversion), Urmia University (2007)
B.Sc. Mechanical Engineering (Solid Mechanics), Khajeh Nasir Toosi University of Technology  (2004)

 

         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

مقالات ژورنال (1)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

کتاب های چاپ شده (1)

دروس تدریس شده (1)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • حسین سلطانی پور
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 
        بیوگرافی کوتاه

Education
Ph.D  Mechanical Engineering (Energy Conversion), Urmia University  (2016)
M.Sc. Mechanical Engineering (Energy Conversion), Urmia University (2007)
B.Sc. Mechanical Engineering (Solid Mechanics), Khajeh Nasir Toosi University of Technology  (2004)

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)


1-.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)


1-.

کتاب های چاپ شده (1)


1-.

دروس تدریس شده (1)


1- .