• شیوا سالم

  • استاد
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (63)

کتاب های چاپ شده (3)

دروس تدریس شده (10)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • شیوا سالم
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استاد
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی شیمی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- کارشناسی مهندسی شیمی،دانشگاه علم و صنعت، 1383.

2- کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه علم و صنعت، 1385.

3- دکتری مهندسی شیمی،دانشگاه علم و صنعت، 1390.

مقالات ژورنال (63)


1- Application of Iranian nano-porous Ca-bentonite for recovery of waste lubricant oil by distillation and adsorption techniques.

2- Preparation and characterization of nano porous bentonite for regeneration of semi-treated waste engine oil: Applied aspects for enhanced recovery.

3- Shrinkage prediction during non-isothermal sintering in the presence liquid phase: New kinetic model, Part I.

4- Effects of technical factors on dimensional stability of porcelain stoneware body during sintering process: Isothermal kinetic study, Part II.

5- Effect of calcination temperature on colorant behavior of cobalt-aluminate nano-particles synthesized by combustion technique.

6- Relationship between gel rheology and specific surface area of nano-sized CoAl2O4 powder manufactured by autoignition technique.

7- Application of autoignition technique for synthesis of magnesium aluminate spinel in nano scale: Influence of starting solution pH on physico-chemical characteristics of particles.

8- Rapid combustion synthesis of pure nano-crystalline gahnite: Effect of solution pH on powder characteristics.

9- Reliability and fracture statistics of highly vitrified ceramics: Effect of technical factors on strength distribution.

10- Phase formation of nano-sized metal aluminates using divalent cations (Mg, Co and Zn) by autoignition technique.

11- Effect of glycine–starch mixing ratio on the structural characteristics of MgAl2O4 nano-particles synthesized by sol–gel combustion.

12- Effect of fuel content on formation of zinc aluminate nano and micro-particles synthesised by high rate sol–gel autoignition of glycine-nitrates.

13- Enhancement of Photocatalytic Activity of TiO2 Under Visible Light Irradiation by Graphene Oxide Nano Sheets.

14- Optimal TiO2–Graphene Oxide Nanocomposite for Photocatalytic Activity under Sunlight Condition: Synthesis, Characterization, and Kinetics.

15- Photocatalytic activity enhancement of anatase–graphene nanocomposite for methylene removal: Degradation and kinetics.

16- Estimation of optimal physico-chemical characteristics of nano-sized inorganic blue pigment by combined artificial neural network and response surface methodology.

17- A novel method for the clean synthesis of nano-sized cobalt based blue pigments.

18- Magnetization of TiO2/reduced graphene oxide nano photocatalyst.

19- A novel design for clean and economical manufacturing new nano-porous zeolite based adsorbent by alkali cement kiln dust for lead uptake from wastewater.

20- A Review to the Effects of Cations Replacement on the Properties of Combined Spinels Based on Cobalt, Zinc and Magnesium.

21- Technical aspect for oxidation of magnesium and aluminum nitrates to manufacture nano- and micro-sized MgAl2O4 spinel by combustion method.

22- Optimizing adsorption of blue pigment from wastewater by nano-porous modified Na-bentonite using spectrophotometry based on response surface method.

23- Facile and rapid auto-combustion synthesis of nano-porous γ-Al2O3 by application of hexamethylenetetramine in fuel composition.

24- Management of adsorbent content in waste motor oil regeneration by spectrophotometrical study and effective acidification in production of nano-porous clay.

25- Fabrication of poorly crystalline hydroxyapatite nano-particles by rapid auto-ignition route as efficient adsorbent for removal of disperse blue dye.

26- Dye Degradation by Anatase Coated on Meta-kaolin Support.

27- Regeneration of wastewater contaminated by cationic dye by nanoporous activated carbon produced from agriculture waste shells.

28- Clean and new strategy for catalytic conversion of agriculture waste shells to activated carbon via microwave-assisted impregnation: Applied and eco-friendly aspect for decoloration of industrial corn syrup and process identifications.

29- Microwave-assisted for clean and rapid fabrication of highly efficient magnetically separable activated carbon from agriculture shells for low grade industrial corn syrup decoloration: A novel strategy for impregnation of ternary catalytic composite.

30- Spectrophotometrical analysis for fabrication of pH-independent nano-sized γ-alumina by dealumination of kaolin and precipitation in the presence of surfactant composites.

31- Efficient removal of contaminants from waste lubricant oil by nano-porous bentonite produced via microwave-assisted rapid activation: process identifications and optimization.

32- Efficient photocatalytic methylene blue degradation by Fe3O4@TiO2 core/shell linked to graphene by aminopropyltrimethoxysilane.

33- Application of solid waste of ductile cast iron industry for treatment of wastewater contaminated by reactive blue dye via appropriate nano-porous magnesium oxide.

34- Nano-porous hydrosodalite fabrication via hydrothermal modification of processed kaolin by boehmite: Aluminum source effect on physico-chemical characteristics of product.

35- Extraction of nano-porous silica from hydrosodalite produced via modification of low-grade kaolin for removal of methylene blue from wastewater.

36- Evaluation of packed bed photoreactor performance in photocatalytic treatment of wastewater by solar irradiation: A novel strategy for immobilization of nano-sized anatase-graphene oxide composite on extruded rod like metakaolin support.

37- Effects of Iron and Graphene Oxide on the Photocatalytic activity of Titanium Dioxide for Methylene Blue Degradation.

38- Synthesis of Magnesium Aluminate-Grapheme Oxide Composite for Dye Removal.

39- Decoration of anatase-graphene nanocomposites on extruded nano-porous mullite based support for dye degradation under solar irradiation in a dynamic system: Photocatalytic activity and mechanical characterization.

40- Fabrication of magnetic activated carbon by carbothermal functionalization of agriculture waste via microwave-assisted technique for cationic dye adsorption.

41- Photoactivity of magnesium aluminate under solar irradiation for treatment of wastewater contaminated by methylene blue: Effect of self-combustion factors on spinel characteristics.

42- Characterization of phase transformation from low grade kaolin to zeolite LTA in fusion technique: Focus on quartz melting and crystallization in presence of NaAlO2.

43- Solar treatment of sewage discharged from industrial estate for reduction of chemical oxygen demand over Degussa P-25 titania.

44- Production of mesoporous and thermally stable silica powder from low grade kaolin based on eco-friendly template free route via acidification of appropriate zeolite compound for removal of cationic dye from wastewater.

45- Microwave‐assisted pyrolysis of organometallic gel prepared through ternary combination of surfactants for fabrication of nano‐porous gamma alumina: adsorptive properties, characterization.

46- Microwave‐assisted pyrolysis of organometallic gel prepared through ternary combination of surfactants for fabrication of nano‐porous gamma alumina: adsorptive properties, characterization.

47- Removal of chemical oxygen demand from industrial estate sewage over hybridized anatase-graphene oxide-carbon nanotubes nanocomposite under solar irradiation.

48- Sol-gel and hydrothermal technical ability in synthesis of magnetic anatase-graphene oxide nanocomposite with excellent photoactivity.

49- Couple of graphene oxide and functionalized carbon nanotubes for dye degradation enhancement of anatase under visible light and solar irradiation.

50- Potential of fusion technique in production of mesoporous zeolite A powder from poor kaolin through modification by boehmite: Effect of clay mineralogy on particle morphology.

51- Super effective recovery of industrial wastewater contaminated by multi-disperse dyes through hydroxyapatite produced from eggshell.

52- Management of Solid Waste Deposited in Landfill of Used Motor Oil Recovery Units Via Production of Zeolite A With Proper Cation Exchange Capacity by Fusion Technique.

53- Role of amine-based fuel combination in conventional and microwave-assisted smoldering combustion for production of mesoporous hydroxyapatite with super adsorptive characteristics for separation of disperse dye.

54- Pilot plant study for management of toxic solid waste collected in landfill of spent lubricant oil refinery by conversion into zeolite packed bed via continuous extrusion and fusion techniques.

55- Industrial performance, reusability and mechanical reliability of mesoporous gamma alumina packed bed fabricated through boehmite extrusion for removal of reactive dyes from textile wastewaters.

56- Role of aluminum resource in conversion of bentonite into low silica-based zeolites via fusion technology.

57- Management of solid waste after used motor oil recovery via production of zeolite A.

58- Sono-chemical extraction of silica from rice husk for uptake of chromium species from tannery wastewater: Effect of aging time on porous structure.

59- Treatment of tannery wastewater by silica nanoparticles produced from rice husk ash via a green route.

60- Identification of phase transformation during conversion of Ca-bentonite into a low silica-based zeolite structure through fusion and hydrothermal processes.

61- Preparation of thermally recyclable γ-alumina nanoparticles from boehmite for adsorption of anionic dyes: Spectrophotometric study, structural characterization and industrial experience.

62- One-step fabrication of mesoporous maghemite nanoparticles by autoignition: Effect of fuel ratio on crystalline structure, magnetic characteristics and textural properties, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0009261423002245.

63- A novel technique for fabrication of rod-like shape zeolite LTA and hydroxysodalite by extrusion of bentonite powder: Effects of technical factors on structural characteristics, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921883123001486.

کتاب های چاپ شده (3)


1- کاربرد مواد معدنی نانوساختار در توسعه فناوری تصفیه و بازیافت ،ISBN: 978-622-96810-9-1.

2- Structure, Synthesis and Environmental Applications of Nano­sized Hydroxyapatite,ISBN: 978­1­63484­629­5, 2016..

3- Mechanisms of Momentum Transport in Viscous Flow Sintering,ISBN: 978-953-51-0974-7, 2013.

دروس تدریس شده (10)


1- انتقال حرارت I.

2- زبان تخصصی.

3- سینتیک و طراحی راکتور.

4- فرایندهای مواد معدنی.

5- موازنه انرژی و مواد.

6- روش های جداسازی پیشرفته.

7- انتقال حرارت پیشرفته.

8- پدیده های انتقال.

9- پدیده های سطح.

10- سینتیک و طراحی راکتور پیشرفته.