• ویگن عزیزآغچه قلعه

  • استادیار
  • گروه فیزیک
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (16)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

پایان نامه ها (6)

دروس تدریس شده (13)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • ویگن عزیزآغچه قلعه
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- کارشناسی دبیری فیزیک،دانشگاه اصفهان ، 1368.

2- کارشناسی ارشد فیزیک با گرایش حالت جامد،دانشگاه ارومیه، 1374.

3- دکترا ی فیزیک حالت جامد،دانشگاه دولتی ایروان - ارمنستان.

مقالات ژورنال (16)


1-Maryam Mansoury, Vigen Aziz-Aghchegala, Vram Mughnetsyan, Albert Kirakosyan, Vidar Gudmundsson, Signature of miniband nodes in magneto-optical properties of one-dimensional superlattice of planar quantum rings,Physics Letters A, 2022.

2-لیلا مجرد قره باغ، ویگن عزیزآغچه قلعه، اثر همزمان پخش بینابینی و دما روی خواص الکترونیک نوری چاه کوانتومی In(1-x)Ga(x)As/InAs/In(1-y)Al(y)As،،مجله پژوهش سیستم های بس ذره ای، 1398.

3-V.L. Aziz Aghchegala، V.N. Mughnetsyan، A.A. Kirakosyan، ، “Interminiband absorption in a quantum ring superlattice in magnetic field with periodic vector potential”، Physica E 116، 113722 (2020)..

4-Sarkis Azizian، Viggen Aziz Aghchegala، Sarhad Azizian، Mehdi Sefidgar Dilmaghani، CMOS Bulk-Controlled Fully Programmable Neuron for Artificial Neural Networks”، IETE Journal of research، 1431570 (2018)..

5-V.L. Aziz Aghchegala، V.N. Mughnetsyan، A.A. Kirakosyan ، "Effect of interdiffusion and external magnetic field on electronic states and light absorption in Gaussian-shaped double quantum ring"، Physica E 96، pp. 11-16 (2018)..

6-V.L. Aziz Aghchegala، V.N. Mughnetsyan، A.A. Kirakosyan، "Effect of interdiffusion and magnetic field on two-electron states in Gaussian-shaped double quantum rings"، Physica E 88، pp. 157-163 (2017)..

7-V.L. Aziz Aghchegala، V.N. Mughnetsyan، A.A. Kirakosyan، "Effect of interdiffusion on optoelectronic properties of In1-xGaxAs\InAs\In1-yAlyAs Quantum Well"، Procedia Materials Science 11 ( 2015 ) 727 – 732. .

8-V.L. Aziz Aghchegala، V.N. Mughnetsyan، A.A. Kirakosyan ، Effect of interdiffusion on nonlinear interband light absorption in Gaussian-shaped double quantum rings"، Physica E 70، pp. 21" 216 (2015).

9-V.L. Aziz Aghchegala، V.N. Mughnetsyan، A.A. Kirakosyan ، Effect of interdiffusion on electronic states of strain-free Gaussian-shaped double quantum ring superlattice"، Physica E، 65، pp. 30-35، (2015)..

10-V.L. Aziz Aghchegala، V.N. Mughnetsyan، A.A. Kirakosyan، Effect of interdiffusion on electronic states in one-layer quantum ring superlattice"، Physica E، 64، pp. 51-56، (2014)".

11-V.L. Aziz Aghchegala، V.N. Mughnetsyan، A.A. Kirakosyan، “Effect of interdiffusion and electric field on resonant states and current-voltage characteristic of GaAs/Ga1-x Alx As double-barrier resonant structure”، Armenian J. Phys. 211-220 (2011)..

12-V.L. Aziz Aghchegala، V.N. Mughnetsyan، A.A. Kirakosyan، “Effect of interdiffusion and magnetic on impurity states in multiple quantum wells”، Proc. Of SPIE Vol. 8414 84140F-1 (2011)".

13-V.L. Aziz Aghchegala، V.N. Mughnetsyan، A.A. Kirakosyan ، ،Effect of interdiffusion on band structure and intersubband absorption coefficient of GaAs/GaAlAs double quantum well” Superlattices and Microstructures 49، pp. 99-108 (2011)..

14-V.L. Aziz Aghchegala، “Effect of interdiffusion on band structure and absorption coefficient of one-dimensional semiconductor superlattice”، J. Cont. Phys. (Arm. Acad. Sci.) 46، pp. 80-85 (2011)..

15-V.L. Aziz Aghchegala، V.N. Mughnetsyan، A.A. Kirakosyan، ، ، Effect of interdiffusion on electronic states and absorption coefficient of semiconductor superlattice of cubic symmetry” Physica E، 42، pp. 1950-1953، (2010).

16-V.L. Aziz Aghchegala، V.N. Mughnetsyan، A.A. Kirakosyan ، “Effect of interdiffusion on impurity states in quantum dots of spherical symmetry”، Physica E، 42، pp. 1567-1570، (2009)".

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)


1-منظر شاهمرادیان، ویگن عزیزآغچه قلعه، چهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک ومهندسی شیمی، 26 بهمن ماه 1397 ، دانشگاه خوارزمی، تهران. انتشارات علمی : .

2-سمیه اعلایی، ویگن عزیزآغچه قلعه، چهاردهمین سمینار معادلات دیفرانسیل، سیستمهای دینامیکی و کاربردها، 28-26 تیرماه 1397 ، زنجان، ایران..

3-Madine Pishbaz، V.L. Aziz Aghchegala، 5th International Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials، UFGNSM15، Tehran، Iran، 2015.

4-V.L. Aziz Aghchegala، V.N. Mughnetsyan، A.A. Kirakosyan ، International Conference on Photonics and Micro- and Nano-structured Materials، Yerevan، Armenia، 2011.

پایان نامه ها (6)


1-منظر شاهمرادیان، ویگن عزیزآغچه قلعه، بررسی اثرپخش بینابینی روی حالتهای الکترونی در چاه کوانتومی دوگانه.

2-سمیرا صادقی، ویگن عزیزآغچه قلعه، بررسی اثر میدان مغناطیسی وپخش بینابینی روی حالتهای الکترونی درنقطه کوانتومی استوانه ای شکل..

3-سمیه اعلایی، ویگن عزیزآغچه قلعه، بررسی اثرانحراف جزئی ازدایروی بودن حلقه های کوانتومی روی حالتهای الکترونی با استفاده از نظریۀ اختلال مرتبۀ اول..

4-سیروان شریفیان، ویگن عزیزآغچه قلعه، بررسی اثرمیدان مغناطیسی خارجی روی حالتهای ناخالصی درحلقه های کوانتومی دوگانه به شکل گاوسی.

5-لیلا مجرد، ویگن عزیزآغچه قلعه، اثرپخش بینابینی برروی خواصّ الکترونیکی نوری درچاه پتانسیل با سدهای متشکل ازموادّمختلف..

6-گلناز خانی، ویگن عزیزآغچه قلعه، اثرهمزمان میدان الکتریکی ودما برروی مشخصۀ ولت-آمپردرساختارسدّ سه گانه..

دروس تدریس شده (13)


1- فیزیک سیستمهای با ابعاد پایین.

2- نظریه کوانتومی جامدات.

3- فیزیک نیمه رساناها.

4- فیزیک حالت جامد پیشرفته.

5- الکترودینامیک پیشرفته.

6- روشهای ریاضی در فیزیک.

7- الکترومغناطیس.

8- اپتیک.

9- ترمودینامیک.

10- فیزیک امواج.

11- فیزیک پایه 3.

12- فیزیک پایه 2.

13- فیزیک پایه 1.