• مرتضی علی اصغری

  • دانشیار
  • گروه مهندسی برق
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (21)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)

کتاب های چاپ شده (2)

اختراع ها و امتیازهای معنوی (5)

پایان نامه ها (19)

دروس تدریس شده (9)

جوایز و افتخارات (7)

زبان (4)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • مرتضی علی اصغری
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکتری مهندسی برق - کنترل، 2013.

2- کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل، 1387.

3- کارشناسی مهندسی برق - مخابرات ، 1384.

مقالات ژورنال (21)


1-Mohamadi, M., Aliasghary, M. , Fabrication, integrated modeling, and quantitative estimation of fiber diameter in electrospun polyethersulfone as a function of material and process parameters,J Polym Res, 2023, 30,273.

2-Hamed Mobki, Mortaza Aliasghary, Machine learning based nonlinear adaptive optimal control of capacitive micro-actuator subjected to electrostatic field,Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2023, 45, 1, 64.

3-Mahboube Mohamadi, Mortaza Aliasghary, Adaptive neuro-fuzzy inference system approach to predict dynamic thermo-mechanical responses of poly (vinylidene fluoride) blend-based nanocomposites,Polymer Bulletin, 2022.

4-Mortaza Aliasghary, Saber Azizi, Hadi Madinei, Hamed Haddad Khodaparast, On the Efficiency Enhancement of an Actively Tunable MEMS Energy Harvesting Device,Vibration, 2022.

5-Mortaza Aliasghary, Reza Mohammadikia, A novel single-input interval type-2 fractional-order fuzzy controller for systems with parameter uncertainty,Soft Computing, 2021.

6-Rahim Mahmoudi, Mortaza Aliasghary, Majid Mokarram, Design and fabrication of an intelligent management and control system to optimize energy consumption in indoor swimming pools,Energy Efficiency, 2021.

7-Mortaza Aliasghary, Hamed Mobki, Hassen M Ouakad, Pull-in Phenomenon in the Electrostatically Micro-switch‎ Suspended between Two Conductive Plates using the Artificial‎ Neural Network,Journal of Applied and Computational Mechanics, 2021.

8-Hojjat Aminnejhad, Sarang Kazeminia, Mortaza Aliasghary, Robust sliding-mode control for maximum power point tracking of photovoltaic power systems with quantized input signal,Optik, 2021, Volume 247, 167983.

9-Fatemeh Ghasemi, Mortaza Aliasghary, Sepehr Razi, Magneto-sensitive photonic crystal optical filter with tunable response in 12–19 GHz cross over from design to prediction of performance using machine learning,Physics Letters A, 2021.

10-Mahboube Mohamadi, Seyedemad Alavitabari, Mortaza Aliasghary, Prediction of mechanical and thermal properties in bronze-filled polyamide 66 composites using artificial neural network,Polymer Bulletin, 2021.

11-Amin Zarrin, Saber Azizi, Mortaza Aliasghary, A novel inverse kinematics scheme for the design and fabrication of a five degree of freedom arm robot,International Journal of Dynamics and Control, 2020.

12-Mohammadikia, R, Aliasghary, M., Design of an interval type-2 fractional order fuzzy controller for a tractor active suspension system,Computers and Electronics in Agriculture, 2019.

13-Zarrin, A., Azizi, S. & Aliasghary, M. , A novel inverse kinematics scheme for the design and fabrication of a five degree of freedom arm robot,International Journal of Dynamics and Control, 2019, https://doi.org/10.1007/s40435-019-00558-1.

14-Mohammadikia, R, Aliasghary, M., fractional order fuzzy PID for load frequency control of four‐area interconnected power system using biogeography‐based optimization,International Transactions on Electrical Energy Systems, 2019.

15-Aliasghary, M. , Control of PEM Fuel Cell Systems Using Interval Type‐2 Fuzzy PID Approach,Fuel Cells, 2018.

16-Aliasghary M., Eksin I. and Güzelkaya M., Kumbasar T., General Derivation and Analysis for Input-Output Relations in Interval Type-2 Fuzzy Logic Systems,Soft Computing Journal, 2015.

17-Aliasghary M., Eksin I. and Güzelkaya M., Kumbasar T., A Design Methodology and Analysis for Interval Type-2 Fuzzy PI/PD Controllers,International Journal of Innovative Computing Information and Control, 2013.

18-Naderi A. and Ghasemzadeh H. and Pourazar A. and Aliasghary M., Design of a Fuzzy Controller Chip with New Structure Supporting Rational-Powered Membership Functions,Amirkabir Journal, International Journal of Electrical and Electronics Engineering, 2009.

19-M.Aliasghary, M.Teshnehlab, M.Aliyari Shoorehdeli and A.Jalilvand and M.Nekoui, Hybrid Control of Magnetic Levitation System Based-on New Intelligent Sliding Mode Control,Journal of Applied Sciences, 2008.

20-K. Sabahi, A. Sharifi, M. Aliyari Shoorehdeli, M. Teshnehlab, M. Aliasghary, Load Frequency Control in Interconnected Power System Using Multi-Objective PID Controller,Journal of Applied Sciences, 2008.

21-M.Naeimi, M. Teshnehlab, M. Aliyari and M. Aliasghary, Stable Direct Adaptive Control as Nonlinear Hybrid Controller for Flexible Manipulator,Journal of Applied Sciences, 2009.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)


1-سياوش شيرعلي، سعيد ذوالفقاري مقدم، مرتضي علي اصغري، كنترل بار-فركانس ريزشبكه جزيره اي با كنترل¬كننده FOPID بهينه شده با الگوريتم CO،دهمين كنفرانس انرژي‌هاي تجديدپذير و توليد پراكنده ايران، 1401.

2-بابک اردبیلی، سعيد ذوالفقاري، مرتضی علی اصغری، ارائه روش كنترل چند سطحي جهت بكارگيري منابع توليد پراكنده در يك ريز شبكه،پنجمين همايش ملي فناوري هاي نوين در مهندسي برق، كامپيوتر و مكانيك ايران، 1401.

3-گلاره فارغي-محمد پور محمود آقا بابا-مرتضي علي اصغري، كنترل سيستمهاي سوئيچينگ آبشاري با درنظرگرفتن ورودي اشباع در حضور خطاي محرك،پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي برق، مكانيك و مكاترونيك 1397.

4-1-الهه رضازاده-محمد پور محمود آقا بابا-مرتضي علي اصغری، كنترل تطبيقي سيستم هاي سوئيچينگ غير خطي كانونيكال در حضور اغتشاشات خارجي و ورودي غير خطي ناحيه مرده،پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي برق، مكانيك و مكاترونيك، 1397.

5-شادي آقابابازاده-محمد پورمحمود آقابابا-مرتضي علي اصغري، سنكرون سازي سيستم هاي آشوبناك مرتبه كسري با در نظر گرفتن اثرات ناشي از عيب وكاربرد آن در ارتباطات امن،سومين كنفرانس بين المللي مهندسي برق، 1397.

6-محمدی کیا،ر. علی اصغری، م.، تحلیل و بررسی عملکرد کنترلر PID مرتبه کسری و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای کنترل تولید خودکار سیستم قدرت دو ناحیه ای به هم پیوسته،کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق، تیر 1396، تهران، ایران.

7-زمانی،ر. آقابابا،م. علی اصغری، م. ، طراحی کنترل تطبیقی تحمل پذیر عیب برای سیستم های قدرت چند ماشینه،دومین کنفرانس بین المللی برق، شهریور 1396، تهران، ایران.

8-صیادی،ا. علی اصغری، م.، کنترل هوشمند فازی نوع 2 بر روی سیستم های قدرت چند ماشینه،اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر، اردیبهشت 1395، تهران، ایران.

9-رحیمی،م. علی اصغری، م.، طراحی خودخلبان برای یک موشک تاکتیکی با کنترل کننده های جدول بندی بهره و مقاوم،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک، بهمن 1394، تهران، ایران.

10-درویشی،س. علی اصغری، م.، ستراتژی مدیریت سیکل ترکیبی انرژی خورشیدی و انرژی باد برای شهر ارومیه،چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، بهمن 1393، تهران، ایران..

11-قربانی، ق. علی اصغری، م. ، مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه همزمان واحدهای تولید پراکنده و بانک های خازنی به منظور کاهش تلفات در شبکه های توزیع، ،کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، خرداد 1394، کرمانشاه، ایران.

12-محمدی گیکلو، ع. علی اصغری، م.، بهبود بارپذیری شبکه 146 باسه شهرستان مشکین شهر به بخش مرادلو- ارشق با استفاده از منابع تولید پراکنده مبتنی بر الگوریتم PSO. ،کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، خرداد 1394، کرمانشاه، ایران..

13-Aliasghary M., Eksin I. and Güzelkaya M., Kumbasar T., Design of an Interval Type-2 Fuzzy Logic Controller Based on Conventional PI Controller,20th Mediterranean Conference on Control and Automation, 2012, Barcelona, Spain..

14-Aliasghary M., Arghavani N., H∞ Estimation for Optimization of Rational-Powered Membership Functions,13th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics, 2012, Budapest, Hungary..

15-Aliasghary M., Eksin I. and Güzelkaya M., Fuzzy-Sliding Model Reference Learning Control of Inverted Pendulum with Big Bang – Big Crunch Optimization Method,11th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, 2011, Córdoba, Spain..

16-Naderi A. and Aliasghary M., Ghasemzadeh H. and Pourazar A., A 19MFLIPS CMOS Fuzzy Controller to Control Continuously Variable Transmission Ratio,7th Conference on PhD. Research in microelectronics & electronics, Trento, Italy, 2011..

17-Aliasghary M., Ghasemzadeh H. and Naderi A. and Pourazar A., Design of Radial Basis Function Neural Networks Controller Based on Sliding Surface for a Coupled Tanks System ,IEEE Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference, Chongqing, China.

18-M.Aliasghary, A.Jalilvand, M. Teshnehlab, M. Aliyari Shoorehdeli, Sliding Mode Control of Magnetic Levitation System Using Radial Basis Function Neural Networks,IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics (RAM 2008), China.

19-M.Aliasghary, M. Aliyari Shoorehdeli, M. Teshnehlab, A.Jalilvand, Magnetic Levitation Control Based-on Neural Network and Feedback Error Learning Approach,IEEE International Conference on Power and Energy (PECon), Malaysia, 2008.

کتاب های چاپ شده (2)


1-مرتضي علي اصغري، حسين عباسزاده مبارکی، منطق فازی نوع 1 و نوع 2 بر اساس LabVIEW™ FPGA،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1399.

2-مرتضي علي اصغري، حسين عباسزاده مبارکی، اصول کنترل فازی با رویکرد عملی،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1398.

اختراع ها و امتیازهای معنوی (5)


1- سیستم کنترل هوشمند جهت بهینه سازی مصرف انرژی در استخر ورزشی،سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره ثبت اخترعات، 1396..

2- ساخت کنترلر دستگاه تمام اتوماتیک اندازه گیری، برش، جوش و تمیزکاری UPVC،سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره ثبت اخترعات، داراي تاييديه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، 1396.

3- سنسور تشخیص حضور انسان برای کاربرد در سیستم های حفاظتی و اتوماتیک،سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره ثبت اختراعات، 1396.

4- سنسور تشخیص و شناسائی هوشمند اهداف متحرک بر پایه ی امواج مایکروویوی،سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره ثبت اختراعات، 1396.

5- دستگاه کنترل الکترونیکی گیربکس اتوماتیک جهت استفاده در ماشین آلات سنگین راه سازی،سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره ثبت اختراعات، داراي تاييديه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، 1395.

پایان نامه ها (19)


1-اسماعیل نوروزنژاد، محمد پورمحمود آقابابا، مرتضی علی اصغری، طراحی کنترل کننده غیر خطی پیل سوختی تحت شرایط ورودی اشباع، و با در نظر گرفتن اثرات نامعینی و اغتشاش، 1397.

2-رضوان فروزش، مرتضی علی اصغری، طراحی یک کنترل کننده تطبیقی برای سیستم سنگ آسیاب بر پایه شبکه های عصبی، 1397.

3-حجت امین نژاد، سارنگ کاظمی نیا، مرتضی علی اصغری ، طراحی کنترل کننده مد لغزشی تطبیقی برای ردیابی حداکثر توان در سلول های فتوولتائیک با ورودی کوانتیزه، 1398.

4-سینا سواری هولاسو، مرتضی علی اصغری، کنترل سیستم های تقویت‌کننده فشار آب به‌عنوان بارهای قابل انعطاف برای پاسخ به تقاضا توسط شبکه های عصبی مصنوعی، 1399.

5-شادی آقابابازاده، محمد پورمحمود آقابابا، مرتضی علی اصغری، سنکرون سازی سیستم های آشوبناک مرتبه کسری با در نظر گرفتن اثرات خطا و کاربرد آن در ارتباطات امن، 1397.

6-هاشم صابر، مرتضی علی اصغری، مقایسه عملکرد کنترلر منطق فازی و کنترلر پی آی دی برای ربات تعادلی دو چرخ، 1398.

7-سعد قادرزاده، مرتضی علی اصغری، طراحی و تحلیل ترکیبی برای ژنراتور القایی تغذیه دو گانه در توربین بادی سرعت متغیر، 1396.

8-سروش بایزیدی، مرتضی علی اصغری، کنترل توربین- بویلر با استفاده از کنترل کننده مد لغزشی دو صفحه ای-تطبیقی در حضور نامعینی و اغتشاش، 1398.

9-نرگس زمانی، محمد پورمحمود آقابابا، مرتضی علی اصغری، کنترل تطبیقی تحمل پذیر عیب سیستم های قدرت چند ماشینه، 1396.

10-الهه رضازاده، محمد پورمحمود آقابابا، مرتضی علی اصغری ، کنترل سیستم های سوئیچینگ غیر خطی کانونیکال با خطای محرک و ورودی غیر خطی ناحیه مرده، 1398.

11-گلاره فارغی، محمد پورمحمود آقابابا، مرتضی علی اصغری، کنترل سیستم های سویچینگ آبشاری با در نظر گرفتن ورودی اشباع در حضور خطای محرک، 1397.

12-سالار زماندوست، مرتضی علی اصغری، محمد پورمحمود آقابابا ، کنترل دمای سوپرهیت سیستم گرمایش و تهویه مطبوع با روش مد لغزشی – فازی، 1397.

13-امید ورمزیار، مرتضی علی اصغری، کنترل هوشمند سیستم هواساز با پارامترهای نامعین بر پایه شبکه های عصبی، 1397.

14-امید صیادی، مرتضی علی اصغری، کنترل هوشمند سیستم های قدرت چند ماشینه، 1395.

15-سلدا آرمان، محمد پورمحمود آقابابا، مرتضی علی اصغری، کنترل تطبیقی تحمل پذیر عیب توربین های بادی با در نظرگرفتن اثرات نامعینی، اغتشاش و پارامترهای نامعلوم، 1396.

16-رحیم محمودی، مرتضی علی اصغری، طراحی و ساخت سیستم کنترل هوشمند جهت بهینه سازی مصرف انرژی در استخر ورزشی، 1396.

17-امین زرین، صابر عزیزی، مرتضی علی اصغری، مدلسازی و شبیه سازی و ساخت ربات بازوی مجهز به پردازش تصویر، 1396.

18-رضا محمدی کیا، مرتضی علی اصغری، طراحی کنترلر فازی-PID مرتبه کسری برای کنترل سیستم قدرت چهار ناحیه ای، 1396.

19-علی یوسف زاده، مرتضی علی اصغری، طراحی کنترل هوشمند بهینه برای مدل یک چهارم سیستم تعلیق فعال خودرو، 1395.

دروس تدریس شده (9)


1- کنترل چندمتغیره (کارشناسی ارشد).

2- کنترل بهينه (کارشناسی ارشد).

3- کنترل خطی.

4- آزمایشگاه کنترل خطی.

5- کنترل خودکار پیشرفته (کارشناسی ارشد).

6- کنترل فازی (کارشناسی ارشد).

7- شبکه های عصبی (کارشناسی ارشد).

8- اتوماسیون صنعتی (کارشناسی ارشد).

9- مدارهای الکتریکی 1.

جوایز و افتخارات (7)


1- بورس تحقیقاتی اتحادیه اروپا در برنامه علمی TESS، 2011.

2- بورس سال آخر دانشجویان خارج از کشور از طرف وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران، 1391.

3- کسب بورس جهت شرکت در کنفرانس های علمی متعدد از طرف دانشگاه صنعتی استانبول، 2011 - 2012.

4- کسب بورس از دانشگاه KTH جهت شرکت در دوره علمی تابستانه،2011.

5- رتبه سوم نرم افزارهای اسلامی در مسابقات قرآن و عترت دانشجویان کشور ، 1387.

6- عضویت در هیات اجرایی کنفرانس IEEE International Conference on Mechatronics، 2011.

7- رتبه سوم نرم افزارهای اسلامی در مسابقات قرآن و عترت دانشجویان کشور ، 1383.

زبان (4)


1- آذری.

2- ترکی استانبولی.

3- فارسی.

4- انگلیسی ،TOEFL.