• میثم جلیل خانی

  • استادیار
  • گروه عمران
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

مقالات ژورنال (12)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

پروژه های تحقیقاتی (1)

پایان نامه ها (2)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • میثم جلیل خانی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی عمران-سازه
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)


1-Ph.D., Urmia University, Urmia, Iran, February 2018, Structural Engineering.

مقالات ژورنال (12)


1-Ahmadi A., Jalilkhani M., Babaei M., An improved multi-mode adaptive displacement-based pushover analysis method for seismic response assessment of tall steel frame buildings, 2021, (Under preparation).

2-Jalilkhani M., Manafpour A., Babaei M., Ashtari P., Seismic sidesway collapse capacity of the frame structures including the stiffness-irregularity effects at the first/bottom story,Journal of Earthquake Engineering (ISI Journal: Q1, IF=2.754), 2021, (Under Review).

3-Babaei M., Jalilkhani, M., Ghasemi, H., Mollaei, S., Development of numerical methods for dynamic analysis of structural systems,Journal of Rehabilitation in Civil Engineering (ISC Journal: Q2, IF=0.100), 2021, (Revised).

4-Babaei M., Jalilkhani M., Mollaei S., A numerical method for estimating the dynamic response of structures,Journal of Civil and Environmental Engineering (ISC Journal: Q1, IF=0.132) , 2021, (Accepted).

5-Jalilkhani M., Ghasemi SH., Danesh M., A multi-mode adaptive pushover analysis procedure for estimating the seismic demands of RC moment-resisting frames,Engineering Structures (ISI Journal: Q1, IF=3.548), 2020, Volume 213:(In press).

6-Danesh M., Jalilkhani M., Sizing optimization of truss structures with Newton Meta-Heuristic algorithm,International Journal of Optimization in Civil Engineering (ISC Journal: Q1, IF=0.577), 2020, 10(3):433-450.

7-Soltani MH., Ghasemi SH., Soltani A., Lee JY., Nowak AS., Jalilkhani M., State-of-the-art reliability analysis of structural drift control corresponding to the critical excitations,Journal of Earthquake Engineering (ISI Journal: Q1, IF=2.754), 2020, (In press).

8-Jalilkhani M., Babaei M., Ghasemi SH., Evaluation of the seismic response of single-story RC frames under biaxial earthquake excitations,Journal of Rehabilitation in Civil Engineering (ISC Journal: Q2, IF=0.100), 2020, 8(3):98-108.

9-Mollaei S., Babaei M., Jalilkhani M., Assessment of damage and residual load capacity of the normal and retrofitted RC columns against the impact loading,Journal of Rehabilitation in Civil Engineering (ISC Journal: Q2, IF=0.100), 2020, 9(1):29-51.

10-Manafpour AR., Jalilkhani M., A rapid analysis procedure for estimating the seismic collapse capacity of moment-resisting frames,Journal of Earthquake Engineering (ISI Journal: Q1, IF=2.754), 2019, 25(8):1513-1532.

11-Jalilkhani M., Manafpour AR., Evaluation of seismic collapse capacity of regular RC frames using nonlinear static procedure ,Structural Engineering and Mechanics (ISI Journal: Q1, IF=2.804), 2018, 68(6):647-660.

12-Jalilkhani M., Manafpour AR., A simplified modal pushover analysis-based method for incremental dynamic analysis of RC moment-resisting frames,International Journal of Engineering, Transactions B: Applications (ISC Journal: Q2, SJR=0.242), 2018, 31(2):196-203.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)


1-Jalilkhani M., Manafpour AR., Evaluation of simplified nonlinear analysis methods in estimating the seismic collapse capacity of RC frames,9th National Congress on Civil Engineering, Mashhad, Iran, 2016.

2-Jalilkhani M., Manafpour AR., Pre- and post-test modeling of single-story RC frames under biaxial seismic excitations,International Van Earthquake Symposium, Van, Turkey, Paper No. 174, 2013.

3-Jafarvand A., Jalilkhani M., Seismic assessment of lightweight steel frame (LSF) structures,International Conference on Lightweight Construction and Earthquake (ICLCE), Kerman, Iran (In Persian), 2010.

4-Ashtari P., Jalilkhani M., Comparison of nonlinear static analysis procedures in seismic assessment of buildings,International Conference on Lightweight Construction and Earthquake (ICLCE), Kerman, Iran (In Persian), 2010.

پروژه های تحقیقاتی (1)


1-میثم جلیل خانی، سید هومن قاسمی، مسعود دانش، یک روش تحلیل پوش اور چندمودی بهنگام شونده برای تخمین پاسخ لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه،طرح نوع دوم (کد 98/خ/001)، دانشگاه ارومیه، 2019.

پایان نامه ها (2)


1-فرشاد دری، تحلیل قابلیت اعتماد سیستم و طراحی بر اساس عملکرد ساختمان های فولادی، (در حال انجام)، سید هومن قاسمی، میثم جلیل خانی.

2-ساسان احمدی، تاثیر سختی بر مقاومت لرزه ای سازه ها، سعید تاروردیلوی اصل، میثم جلیل خانی.