• فرزاد محمدخانی

  • استادیار
  • گروه مکانیک
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          

ORCID: orcid.org/0000-0003-3399-3099

Scopus: scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55659354700

Google Scholar: scholar.google.com/citations?user=GRJX5AgAAAAJ&hl=en

Email: f.mohammadkhani@uut.ac.ir & Farzad.mohammadkhani@gmail.com

         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

مقالات ژورنال (40)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

پروژه های تحقیقاتی (1)

کتاب های چاپ شده (2)

پایان نامه ها (13)

دروس تدریس شده (14)

جوایز و افتخارات (11)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • فرزاد محمدخانی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک
 
        بیوگرافی کوتاه

ORCID: orcid.org/0000-0003-3399-3099

Scopus: scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55659354700

Google Scholar: scholar.google.com/citations?user=GRJX5AgAAAAJ&hl=en

Email: f.mohammadkhani@uut.ac.ir & Farzad.mohammadkhani@gmail.com

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)


1-پسا دکتری، مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی،دانشگاه تبریز، 1398.

2-دکتری، مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی،دانشگاه تبریز، 1395.

3-کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی،دانشگاه ارومیه، 1390.

4-کارشناسی، مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات،دانشگاه محقق اردبیلی، 1388.

مقالات ژورنال (40)


1-شهرام خداپرست، وحید زارع و فرزاد محمدخانی، تحلیل ترمودینامیکی و اقتصادی یک پیکربندی نوین مایع‌سازی هیدروژن بر مبنای انرژی زمین‌گرمایی دما پایین،نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، 1402، دوره 53، شماره 1، شماره پیاپی 102، صفحه 111-120.

2-MohammadBagher Amiri, Mortaza Yari, Faramarz Ranjbar and Farzad Mohammadkhani, Waste heat recovery from a flame-assisted fuel cell utilizing recompression supercritical CO2 Brayton and dual-pressure organic Rankine cycles,International Journal of Hydrogen Energy, 2023, in press.

3-SH. Khodaparast, V. Zare and F. Mohammadkhani, Geothermal assisted hydrogen liquefaction systems integrated with liquid nitrogen precooling Thermoeconomic comparison of Claude and reverse Brayton cycle for liquid nitrogen supply,Process Safety and Environmental Protection, 2023, Volume 171, Pages 28-37.

4-Ali Akbar Darabadi Zare, Mortaza Yari, Hossein Nami and Farzad Mohammadkhani, Low-carbon hydrogen, power and heat production based on steam methane reforming and chemical looping combustion,Energy Conversion and Management, 2023, Volume 279, 116752.

5-Mehran Abdolalipouradl, Vahid Mousavi, Farzad Mohammadkhani and Mortaza Yari, Proposing new configurations of flash cycle for effective utilization of geothermal resources: thermodynamic and exergoeconomic assessments,Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2022, Volume 44, Article number 465.

6-Ali Akbar Darabadi Zare, Mortaza Yari, Farzad Mohammadkhani, Hossein Nami and Umberto Desideri, Thermodynamic and exergoeconomic analysis of a multi-generation gas-to-X system based on fuel-rich combustion to produce power, hydrogen, steam and heat,Sustainable Cities and Society, 2022, Volume 86, 104139.

7-Ali Akbar Darabadi Zare, Mortaza Yari, Hossein Nami and Farzad Mohammadkhani, Thermodynamic and thermoeconomic assessment of hydrogen production employing an efficient multigeneration system based on rich fuel combustion ,International Journal of Hydrogen Energy, 2023, Volume 48, Issue 26, Pages 9861-9880.

8-محمدباقر امیری، مرتضی یاری، فرامرز رنجبر و فرزاد محمدخانی، بازیابی گرمای اتلافی پیل سوختی همراه با شعله با استفاده از چرخه برایتون فوق بحرانی کربن‌دی‌اکسید،نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، 1401، دوره 52، شماره 3، شماره پیاپی 100، صفحه 165-174.

9-H. Rostamnejad Takleh, V. Zare, F. Mohammadkhani and M.M. Sadeghiazad, Proposal and thermoeconomic assessment of an efficient booster-assisted CCHP system based on solar-geothermal energy,Energy, 2022, Volume 246, 123360.

10-Ali Jafarzad, Nima Asgari, Faramarz Ranjbar and Farzad Mohammadkhani, Thermodynamic assessment and optimization of the influences of the steam-assisted turbocharging and organic Rankine cycle on the overall performance of a diesel engine-based cogeneration integrated with a reverse osmosis desalination unit,Sustainable Energy Technologies and Assessments, 2021, Vol. 46, 101175.

11-M. Hatef Seyyedvalilu, V. Zare and F. Mohammadkhani, Comparative thermoeconomic analysis of trigeneration systems based on absorption heat transformers for utilizing low-temperature geothermal energy,Energy, 2021, Vol. 224, 120175.

12-Sevda Allahyari, Farzad Mohammadkhani and Mortaza Yari, Combustion and exergy investigation of a compression ignition engine fueled with ethanol and methanol blends,Energy Equipment and Systems, 2021, Volume 9, Issue 2, Serial Number 2, Spring 2021, Pages 159-172.

13-مهران عبدالعلی پور عدل، محسن رستمی، فرزاد محمدخانی و شهرام خلیل آریا، تحلیل ترمودینامیکی یک سیستم تولید همزمان بر مبنای توربین گازی با سوخت بیوگاز برای تولید توان، آب شیرین، گرمایش و هیدروژن،مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، 1400، دوره 51، شماره 4، شماره پیاپی 97، صفحات 209-217.

14-مهران عبدالعلی پور عدل، شهرام خلیل آریا و فرزاد محمدخانی، تحلیل ترمودینامیکی یک آرایش جدید تولید همزمان توان، برودت، هیدروژن و اکسیژن با استفاده از چاه های زمین گرمایی سبلان،نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1400، دوره 53، شماره 1، صفحات 1-19.

15-Mehran Abdolalipouradl, Farzad Mohammadkhani, Shahram Khalilarya and Mortaza Yari, Thermodynamic and exergoeconomic analysis of two novel tri-generation cycles for power, hydrogen and freshwater production from geothermal energy,Energy Conversion and Management, 2020, Vol. 226, 113544.

16-Mehran Abdolalipouradl, Farzad Mohammadkhani and Shahram Khalilarya, A comparative analysis of novel combined flash-binary cycles for Sabalan geothermal wells: Thermodynamic and exergoeconomic viewpoints,Energy, 2020, Vol. 209, 118235.

17-Mohammad Amin Abbaszadeh, Masoud Jedari Ghourichaei and Farzad Mohammadkhani, Thermo-economic feasibility of a hybrid wind turbine/PV/gas generator energy system for application in a residential complex in Tehran, Iran,Environmental Progress & Sustainable Energy, 2020, Vol. 39, Issue 4, e13396.

18-M. Abdolalipouradl, F. Mohammadkhani, Sh. Khalilarya and S. Jafarmadar, Thermodynamic analysis of a new cogeneration cycle based on the Gaynarje hot spring,International Journal of Engineering (Transactions C: Aspects), 2020, Vol. 33, No. 6, pp. 1149–1155 .

19-Farzad Mohammadkhani, Mortaza Yari and Faramarz Ranjbar, A zero-dimensional model for simulation of a Diesel engine and exergoeconomic analysis of waste heat recovery from its exhaust and coolant employing a high-temperature Kalina cycle,Energy Conversion and Management, 2019, Vol. 198, 111782.

20-Farzad Mohammadkhani and Mortaza Yari, A 0D model for Diesel engine simulation and employing a transcritical dual loop Organic Rankine Cycle (ORC) for waste heat recovery from its exhaust and coolant: Thermodynamic and economic analysis,Applied Thermal Engineering, 2019, Vol. 150, pp. 329-347 .

21-Sepehr Marandi, Farzad Mohammadkhani and Mortaza Yari, An efficient auxiliary power generation system for exploiting hydrogen boil-off gas (BOG) cold exergy based on PEM fuel cell and two-stage ORC: Thermodynamic and exergoeconomic viewpoints,Energy Conversion and Management, 2019, Vol. 195, pp. 502-518.

22-Siamak Jamali, Arash Nemati, Farzad Mohammadkhani and Mortaza Yari, Thermal and economic assessment of a solar chimney cooled semi-transparent photovoltaic (STPV) power plant in different climates,Solar Energy, 2019, Vol. 185, pp. 480-493 .

23-Towhid Gholizadeh, Mohammad Vajdi and Farzad Mohammadkhani, Thermodynamic and thermoeconomic analysis of basic and modified power generation systems fueled by biogas,Energy Conversion and Management, 2019, Vol. 181, pp. 463-475 (Highly cited paper, September/October 2019).

24-مهران عبدالعلی پور عدل، شهرام خلیل آریا و فرزاد محمدخانی، تولید هیدروژن با استفاده از یک چرخه ی پیشنهادی از چاه های زمین گرمایی سبلان توسط الکترولایزر غشای پروتونی،نشریه مهندسی مکانیک مدرس، 1398، دوره 20، شماره 2، صفحات 267-278.

25-Towhid Ghorbani, Mortaza Yari and Farzad Mohammadkhani, Thermodynamic analysis and feasibility study of internal combustion engine waste heat recovery to run its refrigeration system,AUT Journal of Mechanical Engineering, 2018, Vol. 2, No. 2, pp. 253–262 .

26-Siamak Jamali, Mortaza Yari and Farzad Mohammadkhani, Performance improvement of a transcritical CO2 refrigeration cycle using two-stage thermoelectric modules in sub-cooler and gas cooler,International Journal of Refrigeration, 2017, Vol. 74, pp. 105-115.

27-Hossein Nami, Farzad Mohammadkhani and Faramarz Ranjbar, Utilization of waste heat from GT-MHR for hydrogen generation via combination of organic Rankine cycles and PEM electrolysis,Energy Conversion and Management, 2016, Vol. 127, pp. 589-598 .

28-M. Kolahi, M. Yari, S.M.S. Mahmoudi and F. Mohammadkhani, Thermodynamic and economic performance improvement of ORCs through using zeotropic mixtures: Case of waste heat recovery in an offshore platform,Case Studies in Thermal Engineering, 2016, Vol. 8, pp. 51-70.

29-Hossein Nami, Farzad Mohammadkhani and Faramarz Ranjbar, Thermodynamic Analysis and Optimization of a Novel Cogeneration System: Combination of a gas Turbine with Supercritical CO2 and Organic Rankine Cycles,International Journal of Engineering (Transactions C: Aspects), 2016, Vol. 29, No. 12, pp. 1765–1774.

30-Farzad Mohammadkhani, Faramarz Ranjbar and Mortaza Yari, A comparative study on the ammonia-water based bottoming power cycles: the exergoeconomic viewpoint,Energy, 2015, Vol. 87, pp. 425–434 .

31-Naser Shokati, Faramarz Ranjbar and Farzad Mohammadkhani, Comparison of single-stage and two-stage tubular SOFC-GT hybrid cycles: energy and exergy viewpoints,International Journal of Engineering (Transactions A: Basics), 2015, Vol. 28, No. 4, pp. 618–626.

32-Mir Hatef Seyyedvalilu, Farzad Mohammadkhani and Shahram Khalilarya, A parametric study on exergy and exergoeconomic analysis of a Diesel engine based combined heat and power system,International Journal of Engineering (Transactions A: Basics), 2015, Vol. 28, No. 4, pp. 608–617.

33-فرزاد محمدخانی، ناصر شوکتی، نوید فرخی و فرامرز رنجبر، مطالعه پارامتریک بازیابی گرما از سلول تست موتور با بکارگیری سیکل رانکین با سیال آلی،نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران، 1394، دوره 17، شماره 2، شماره پیاپی 39، صفحات 6-22.

34-ناصر شوکتی، سید فرامرز رنجبر و فرزاد محمدخانی، مطالعه پارامتری سیکل های ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد یک مرحله ای و دومرحله ای با توربین گازی،مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، 1394، شماره پیاپی 72، جلد 45، شماره 3، صفحات 69-83.

35-F. Mohammadkhani, N. Shokati, S.M.S. Mahmoudi, M. Yari and M.A. Rosen, Exergoeconomic assessment and parametric study of a gas turbine-modular helium reactor combined with two organic Rankine cycles,Energy, 2014, Vol. 65, pp. 533–543 .

36-Naser Shokati, Farzad Mohammadkhani, Navid Farrokhi and Faramarz Ranjbar, Thermodynamic and heat transfer analysis of heat recovery from engine test cell by organic Rankine cycle,Heat and Mass Transfer, 2014, Vol. 50, pp. 1661–1671 .

37-Naser Shokati, Farzad Mohammadkhani, Mortaza Yari, Seyed M. S. Mahmoudi and Marc A. Rosen, A comparative exergoeconomic analysis of waste heat recovery from a gas turbine-modular helium reactor via organic Rankine cycles,Sustainability, 2014, Vol. 6, No. 5, pp. 2474–2489.

38-ناصر شوکتی، فرزاد محمدخانی، مرتضی یاری، سید محمد سیدمحمودی و سید فرامرز رنجبر، بررسی تاثیر مشخصه های دمایی بازیافت گرما بر عملکرد اگزرژواکونومیک سیکل ترکیبی توربین گازی مدولار راکتور هلیوم/سیکل رانکین آلی،نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران، 1393، دوره 16، شماره 4، شماره پیاپی 37، صفحات 6-24.

39-Farzad Mohammadkhani, Shahram Khalilarya and Iraj Mirzaee, Exergy and exergoeconomic analysis and optimisation of Diesel engine based Combined Heat and Power (CHP) system using genetic algorithm,International Journal of Exergy, 2013, Vol. 12, No. 2, pp. 139–161 .

40-Farzad Mohammadkhani, Shahram Khalilarya and Iraj Mirzaee, Energetic and exergetic analysis of internal combustion engine cogeneration system,The Journal of Energy: Engineering & Management, 2013, Vol. 2, No. 4, pp. 24–31 .

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)


1-سمانه زارعیان و فرزاد محمدخانی، مقایسه سیکل رانکین آلی و کالینا در بازیابی گرمای اتلافی واحد سیمان،بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران، 1400.

2-فرزاد محمدخانی، سید فرامرز رنجبر، مرتضی یاری و شهرام خلیل آریا، بازیابی گرمای اتلافی گازهای خروجی و آب خنک کن یک موتور دیزل با استفاده از چرخه فوق بحرانی دی اکسید کربن،هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 1399.

3-سعید زینالی، محمد وجدی و فرزاد محمدخانی، تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل توربین گاز با سوخت زیست توده‌ی متفاوت،هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 1399.

4-Mortaza Yari, Faramarz Ranjbar, Seyed Mohammad Seyed Mahmoudi and Farzad Mohammadkhani, Performance assessment of high-temperature Kalina cycle for waste heat recovery from a Diesel engine,4th Conference on Advances in Mechanical Engineering-ICAME, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey, 2018.

5-محمد وجدی حکم آباد، توحید قلیزاده و فرزاد محمدخانی، تحلیل انرژی، اگزرژی و اقتصادی سیکل توربین گاز مبتنی بر سوخت بیوگاز،سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران، 1397.

6-Vahid Farhangmehr and Farzad Mohammadkhani, Numerical investigation on the flow and heat transfer in wavy channels in laminar and turbulent flows,2nd International Conference on Mechanical & Aerospace Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran, 2017.

7-Farzad Mohammadkhani, Faramarz Ranjbar, Mortaza Yari and Shahram Khalilarya, Waste heat recovery from exhaust and coolant of OM 352 Diesel engine using a transcritical dual loop organic Rankine cycle,The 25th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 2017.

8-Farzad Mohammadkhani, Faramarz Ranjbar and Nima Asgari, Utilization of waste heat from condenser of steam power plant using organic Rankine cycle,The 25th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 2017.

9-Farzad Mohammadkhani, Faramarz Ranjbar, Mortaza Yari and Shahram Khalilarya, Thermodynamic analysis of dual steam-organic Rankine cycle used in waste heat recovery from exhaust and coolant of a Diesel engine,6th International Conference on Emerging Trends in Energy Conservation-ETEC, Tehran, Iran, 2017.

10-توحید ادیبی، وحید فرهنگ مهر و فرزاد محمدخانی، بررسی امکان جایگزینی سیکل سرمایش جذبی خورشیدی به جای سیکل سرمایش تراکمی در مناطق گرمسیری ایران،سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، ایران، 1395.

11-توحید ادیبی، وحید فرهنگ مهر و فرزاد محمدخانی، محاسبه فشار بهینه خنک کن میانی در نیـروگاه گازی با سیال عامل هوا،سـومین کنفـرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، ایران، 1395.

12-Farzad Mohammadkhani, Naser Shokati, Faramarz Ranjbar and Mortaza Yari, Fluid selection of Rankine cycle for utilization of waste heat from GT-MHR: the energy and exergy viewpoints,3rd International Conference on Emerging Trends in Energy Conservation-ETEC, Tehran, Iran, 2014.

13-Naser Shokati, Farzad Mohammadkhani, Faramarz Ranjbar and Mortaza Yari, Comparison of heat recovery from engine test cell by ORC and Kalina cycles,3rd International Conference on Emerging Trends in Energy Conservation-ETEC, Tehran, Iran, 2014.

14-Mortaza Yari, Farzad Mohammadkhani, Faramarz Ranjbar and S.Mohammad S.Mahmoudi, Exergoeconomic analysis of ammonia–water based power cycles,13th International Conference on Clean Energy-ICCE, Istanbul, Turkey, 2014.

15-M. Hatef Seyyedvalilu, Farzad Mohammadkhani and Faramarz Ranjbar, Fluid selection of organic Rankine cycle for waste heat recovery from engine test cell,The 22nd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran, 2014.

16-Farzad Mohammadkhani, Shahram Khalilarya and Iraj Mirzaee, A parametric study on exergy and exergoeconomic assessment of a Diesel engine based CHP system,21st Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME, K.N.Toosi University, Tehran, Iran, 2013.

17-Farzad Mohammadkhani, Shahram Khalilarya and Iraj Mirzaee, Effect of ambient temperature on exergetic and exergoeconomic parameters of a CHP system,2nd International Conference on Emerging Trends in Energy Conservation-ETEC, Tehran, Iran, 2013.

18-Naser Shokati, Farzad Mohammadkhani, Mortaza Yari, S.M.S. Mahmoudi and Marc A. Rosen, A comparative exergoeconomic analysis of waste heat recovery from a GT-MHR using organic Rankine cycles,In Proceedings of the 3rd World Sustainability Forum, Sciforum Electronic Conference Series, Vol. 3, 2013, d007 DOI: 10.3390/wsf3-d007, 2013.

19-Farzad Mohammadkhani, Shahram Khalilarya, Iraj Mirzaee and Sahand Kargarnejad, Exergoeconomic analysis of internal combustion engine cogeneration system,20th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME, Shiraz University, Shiraz, Iran, 2012.

20-Farzad Mohammadkhani, Shahram Khalilarya and Iraj Mirzaee, Exergoeconomic analysis and optimization of internal combustion engine cogeneration system using genetic algorithm,1st International Conference on Emerging Trends in Energy Conservation-ETEC, Tehran, Iran, 2011.

21-Farzad Mohammadkhani, Shahram Khalilarya and Iraj Mirzaee, First and second law analysis of internal combustion engine cogeneration system,4th National Conference of Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch, Iran, 2011.

پروژه های تحقیقاتی (1)


1-مرتضی یاری، فرزاد محمدخانی، حسین نامی، سینا صالحی و محمدرضا کلاهی، طراحی مفهومی نیروگاه های زمین گرمایی دو مداره،پژوهشگاه نیرو، 1398.

کتاب های چاپ شده (2)


1-فرزاد محمدخانی، تالیف مدخل در دانشنامه انرژی، در دست انتشار، بنیاد دانشنامه نگاری ایران.

2-مرتضی یاری و فرزاد محمدخانی، چرخه های رانکین آلی، 1394، انتشارات دانشگاه تبریز.

پایان نامه ها (13)


1-میر هاتف سیدولیلو، تحلیل انرژی، اگزرژی و اقتصادی یک سیستم جدید تولید توام هیدروژن و آب شیرین مبتنی بر ترنسفورمر گرمای جذبی با استفاده از انرژی زمین گرمایی دما پائین (دکتری، دانشگاه صنعتی ارومیه)، 1398، دکتر وحید زارع (استاد راهنما) و دکتر فرزاد محمدخانی (استاد مشاور).

2-سمیرا عظیمی، تحلیل انرژی، اگزرژی و ترمواکونومیک سیکل تولید سه‌گانه توان، تبرید و اسمز معکوس بر مبنای سوخت بیوگاز (کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی)، 1398، دکتر محمد وجدی (استاد راهنما) و دکتر فرزاد محمدخانی (استاد مشاور).

3-سالار قاسم زاده، تحلیل ترمودینامیک یک سیکل ترکیبی فوق بحرانی دی اکسید کربن برای تولید توان از انرژی اتلافی نیروگاه زغال سنگ (کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز)، 1398، دکتر فرزاد محمدخانی (استاد راهنما) و دکتر مرتضی یاری (استاد راهنما).

4-سعید زینالی، تحلیل انرژی و اگزرژی سیکل ترکیبی توان و برودت اجکتوری با سوخت‌های زیست توده متفاوت (کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی)، 1398، دکتر محمد وجدی (استاد راهنما) و دکتر فرزاد محمدخانی (استاد مشاور).

5-شاهین بصیری انزابی، تحليل انرژي، اگزرژي سيكل تركيبي توان و آب شيرين كن چند اثره با سوخت بيوگاز (کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی)، 1398، دکتر محمد وجدی (استاد راهنما) و دکتر فرزاد محمدخانی (استاد مشاور).

6-رضا صمدیان، تحلیل ترمودینامیکی بازیابی گرمای اتلافی توربین گاز با استفاده از چرخه های آبشاری دی اکسید کربن (کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز)، 1398، دکتر فرزاد محمدخانی (استاد راهنما) و دکتر مرتضی یاری (استاد راهنما).

7-منصور وکیلی، تحلیل ترمودینامیکی چرخه ترکیبی برایتون فوق بحرانی و چرخه تبرید جذبی (کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز)، 1398، دکتر فرزاد محمدخانی (استاد راهنما) و دکتر مرتضی یاری (استاد راهنما).

8-توحید قلیزاده، تحلیل انرژی، اگزرژی و ترمواکونومیک سیستم تولید توان بر مبنای سوخت بیوگاز (کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی)، 1397، دکتر محمد وجدی (استاد راهنما) و دکتر فرزاد محمدخانی (استاد مشاور).

9-میلاد جعفرزاد یگانه، مدلسازی و بهینه سازی ترمودینامیکی یک سیستم تولید همزمان براساس میکروتوربین با سوخت بیوگاز (کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز)، 1397، دکتر محمد وجدی (استاد راهنما) و دکتر فرزاد محمدخانی (استاد مشاور).

10-شاهین اکبری، مطالعه مقایسه ای توان تولیدی از منابع گرمایی دما پایین با استفاده از چرخه های فوق بحرانی و رانکین آلی (کارشناسی، موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز)، 1396، دکتر فرزاد محمدخانی (استاد راهنما).

11-شقایق دستنبو، مطالعه مقایسه ای چرخه های رانکین بخار و رانکین آلی با سیالات کاری مختلف برای بازیابی گرمای اتلافی دما پایین و دما متوسط (کارشناسی، موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز)، 1396، دکتر فرزاد محمدخانی (استاد راهنما).

12-مهرداد میراب، تاثیر پارامتر های دمایی بازیافت گرما و نوع سیال کاری در مقدار توان بازیافتی از منابع انرژی زمین گرمایی (کارشناسی، موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز)، 1396، دکتر فرزاد محمدخانی (استاد راهنما).

13-پوریا پورعلی، تحليل ترموديناميكي سيكل تركيبي رانكين آلي و تراكم بخار با منابع حرارتي دما پايين و تخريب زيست محيطي كم (کارشناسی، موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز)، 1396، دکتر فرزاد محمدخانی (استاد راهنما).

دروس تدریس شده (14)


1-ترمودینامیک، دوره های آماده سازی تیم دانشگاه تبریز برای شرکت در بیست و سومین و بیست و چهارمین دوره های المپیاد علمی دانشجویی کشور.

2-مکانیک سیالات، دوره های آماده سازی تیم دانشگاه تبریز برای شرکت در بیست و سومین و بیست و چهارمین دوره های المپیاد علمی دانشجویی کشور.

3-انتقال حرارت، دوره های آماده سازی تیم دانشگاه تبریز برای شرکت در بیست و سومین و بیست و چهارمین دوره های المپیاد علمی دانشجویی کشور.

4-ترمودینامیک، نیروگاه شهید رجایی قزوین و مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان تبریز (وابسته به وزارت نیرو).

5-نیروگاه، نیروگاه شهید رجایی قزوین و مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان تبریز (وابسته به وزارت نیرو).

6-ترمودینامیک، کارشناسی.

7-مکانیک سیالات، کارشناسی.

8-انتقال حرارت، کارشناسی.

9-موتورهای احتراق داخلی، کارشناسی.

10-طراحی مبدل های حرارتی، کارشناسی.

11-طراحی سیستم های تبرید و سردخانه، کارشناسی.

12-طراحی سیستم های انتقال آب، کارشناسی.

13-دینامیک سیالات محاسباتی، کارشناسی.

14-محاسبات عددی، کارشناسی.

جوایز و افتخارات (11)


1- برنده جایزه دانش آموختگان برتر دانشگاهی بنیاد ملی نخبگان ، 1396.

2- کسب جایزه علمی دکتر پیروزپناه برای رساله دکتری در دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت ، 1396.

3- کسب عنوان شایان تقدیر برای کتاب چرخه های رانکین آلی در بیست و سومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی، 1395.

4- کسب عنوان شایسته تقدیر بخش آموزش جشنواره ملی حرکت ، 1395.

5- برگزیده مسابقه پایان نامه های تحول آفرین بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز برای رساله دکتری، 1395.

6- برنده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، 1394.

7- برگزیده اولین جشنواره پویایی و خلاقیت علمی – پژوهشی دانشگاه تبریز (جایزه علی پولاد)، 1394.

8- کسب عنوان دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه تبریز در رشته مهندسی مکانیک مقطع دکتری، 1394.

9- کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشکده فنی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، 1394.

10- برنده تسهیلات طرح تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازی بنیاد ملی نخبگان، 1393.

11- عضویت در دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز، 1398-1392.