• قنبر آذرنیا

  • استادیار
  • گروه برق
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (24)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

دروس تدریس شده (12)

جوایز و افتخارات (7)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • قنبر آذرنیا
  • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه برق
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1-دکتری، مهندسی برق- مخابرات،دانشگاه تبریز، 1396.

2-کارشناسی ارشد، مهندسی برق -مخابرات،دانشگاه تبریز، 1392.

3-کارشناسی، مهندسی برق -مخابرات،دانشگاه تبریز، 1390.

مقالات ژورنال (24)


1-Ghanbar Azarnia, Steady-state analysis of diffusion least-mean squares with deficient length over wireless sensor networks,Computing, 2023, DOI: https://doi.org/10.1007/s00607-023-01187-5.

2-Ghanbar Azarnia, and Abbas Ali Sharifi, Performance improvement of OFDM systems using compressive sensing with group LASSO signal reconstruction algorithm,Wireless Networks, 2022.

3-Ghanbar Azarnia, and Mohammad Ali Tinati , Steady State Performance Analysis of Incremental Variable Tap Length Algorithm in WSNs Under Noisy Links condition,Journal of Communication Engineering, 2021.

4-Ghanbar Azarnia, Distribution agnostic Bayesian compressive sensing with incremental support estimation,,Multidimensional Systems and Signal Processing, 2021.

5-Abbas Ali Sharifi, and Ghanbar Azarnia, A comparative study of precoding techniques for PAPR reduction of OFDM signals,Journal of Communication Engineering, 2022.

6-Ghanbar Azarnia, and Abbas Ali Sharifi, Fully cooperative and distributed focal underdetermined system solver compressive sensing recovery algorithm for wireless sensor networks,International Journal of Communication Systems, 2022.

7-قنبر آذرنیا، محمدعلی طینتی، توحید یوسفی رضایی، الگوریتم توزیع‌شده و مشارکتی به‌منظور بازسازی سیگنال‌های تنک در شبکه‌های حس‌گری بی‌سیم با توپولوژی افزایشی دو‌جهته،فصل نامه علمی پردازش علائم و داده ها، 1400.

8-Ghanbar Azarnia, Diffusion Fractional Tap-length Algorithm with Adaptive Error Width and Step-size,Circuits, Systems, and Signal Processing, 2021.

9-قنبر آذرنیا و عباسعلی شریفی، الگوریتم طول متغیر کسری نفوذی با قابلیت پیشبرد مشارکت مبتنی بر گرادیان برای افزایش کارایی شبکه های تطبیقی با لینک های نویزی،مجله علمی رایانش نرم و فناوری اطلاعات، 1400.

10-Ghanbar Azarnia, Abbas Ali Sharifi, Steady-state analysis of distributed incremental variable fractional tap-length LMS adaptive networks,Wireless Networks, 2021.

11-Ghanbar Azarnia Mostafa Hassanlou, A variable tap-length DILMS algorithm with variable parameters for wireless sensor networks,International Journal of Sensor Networks, 2021 .

12-Ghanbar Azarnia, Abbas Ali Sharifi, Clipping-based PAPR reduction of optical OFDM signals using compressive sensing: Bayesian signal reconstruction approach,Optical Fiber Technology, 2021.

13-Abbas Ali Sharifi, Ghanbar Azarnia, Compressive sensing for PAPR reduction of DC-biased optical OFDM signals with exploiting joint sparsity for signal reconstruction,Optical Engineering, 2020.

14-Abbas Ali Sharifi, Ghanbar Azarnia, Gaussian orthogonal matrix transform approach for PAPR reduction of optical OFDM signals,Optoelectronics Letters, 2019.

15-Ghanbar Azarnia, Abbas Ali Sharifi, Hojjat Emami, Compressive sensing based PAPR reduction in OFDM systems: Modified orthogonal matching pursuit approach,,ICT Express, 2020.

16-Ghanbar Azarnia, Mohammad Ali Tinati, Tohid Yousefi Rezaii, Generic cooperative and distributed algorithm for recovery of signals with the same sparsity profile in wireless sensor networks: a non-convex approach,The Journal of Supercomputing, 2019, vol. 75, no. 5.

17-Ghanbar Azarnia, Mohammad Ali Tinati, Abbas Ali Sharifi, and Hamid Shiri, Incremental and diffusion compressive sensing strategies over distributed networks,Digital Signal Processing, 2020.

18-Hamid Shiri, Mohammad Ali Tinati, Marian Codreanu, Ghanbar Azarnia, Distributed sparse diffusion estimation with reduced communication cost,IET Signal Processing, 2018, vol. 12, no. 8.

19-Seyedeh Nasim Adnani, Mohammad Ali Tinati, Ghanbar Azarnia, Tohid Yousefi Rezaii, Energy-efficient data reconstruction algorithm for spatially-and temporally correlated data in wireless sensor networks,IET Signal Processing, 2018, vol. 12, no. 8.

20-Ghanbar Azarnia, Mohammad Ali Tinati, Steady-state analysis of the deficient length incremental LMS adaptive networks with noisy links,AEU-International Journal of Electronics and Communications, 2015, vol. 69, no. 1.

21-Ghanbar Azarnia, Mohammad Ali Tinati, Tohid Yousefi Rezaii, Cooperative and distributed algorithm for compressed sensing recovery in WSNs,IET Signal Processing, 2017, vol. 12, no. 3.

22-Ghanbar Azarnia, Mohammad Ali Tinati, Steady-state analysis of the deficient length incremental LMS adaptive networks,Circuits, Systems, and Signal Processing, 2015, vol. 34, no. 9.

23-Rashid Ghorbani Afkhami, Ghanbar Azarnia, Mohammad Ali Tinati, Cardiac arrhythmia classification using statistical and mixture modeling features of ECG signals,Pattern Recognition Letters, 2016, vol. 70.

24-قنبر آذرنیا، محمدعلی طینتی، افزایش همگرایی شبکه هاي تطبیقی با لینکهاي نویزي: الگوریتم حداقل میانگین مربعات توزیع شده افزایشی طول متغیر،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، پاییز 94، جلد 45 ، شماره 3، .

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)


1-مهدی حسین زاده اقدم، عباسعلی شریفی، حجت امامی، قنبر آذرنیا ، الگوریتم بهینه سازی گرگ خاكستری برای كاهش متریك مكعبی در سیستم های مخابراتی OFDM،سومین همایش بین‌المللی مهندسی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات ایران، 1399.

2-عباسعلی شریفی، حجت امامی، قنبر آذرنیا، الگوریتم سینوس-کسینوس برای بهینه‌سازی روش PTS در کاهش PAPR سیستم های مخابراتی MIMO-OFDM،بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، مرداد ۱۳۹۹.

3-Hojjat Emami Abbas Ali Sharifi Ghanbar Azarnia, Tuning PID Controller using Self-Adaptive Differential Evolution Algorithm,28th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2020.

4-محسن شیخ حسینی، قنبر آذرنیا، محاسبه کرانهاي آنتروپی تفاضلی نویز ضربهاي با توزیع مخلوط-نرمال،چهارمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران، دانشگاه تبریز، آبان ماه 1397.

5-Ghanbar Azarnia, Roghieh Mohammadloo, Mohammad Ali Tinati, Regular combining of cooperative and non-cooperative schemes for mitigation of the effect of noisy links in diffusion LMS adaptive networks,22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2014.

6-Abbas Ali Sharif, Ghanbar Azarnia, A low- complexity precoding technique for PAPR reduction of OFDM signals,The Third International Conference on Information Technology, Computer and Telecommunication Engineering in Iran, 2021.

7-Roghieh Mohammadloo, Ghanbar Azarnia, Mohammad Ali Tinati, Increasing the initial convergence of distributed diffusion LMS algorithm by a new variable tap-length variable step-size method,21st Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2013.

8-Paria Mohammadzadeh, Shahla Mohseni Fard, Ghanbar Azarnia, Mohammad Ali Tinati, Location Estimation of Sensor nodes in 3-d Wireless Sensor Networks Based on Multidimensional Support Vector Regression,27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2019.

9-Ghanbar Azarnia, Mohammad Ali Tinati, Rashid Ghorbani Afkhami, Heart blocks detection in ECG signals using time frequency distribution techniques,24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), 2016.

10-الهام شریفی - محمود محصل فقهی - قنبر آذرنیا، تخمین کانال سامانه‏ های چندورودی-چندخروجی حجیم با آرایه آنتن لنز با استفاده از روش‏های بهینه سازی محدب در مخابرات موج میلیمتری،بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه یزد،، اردیبهشت 1398.

دروس تدریس شده (12)


1- آزمایشگاه مدارهای الكتريكی و اندازه گيری.

2- اقتصاد مهندسی.

3- آشنایی با مهندسی برق.

4- آز پردازش سیگنالهای دیجیتال.

5- شبکه های مخابراتی.

6- پردازش سیگنالهای دیجیتال.

7- اصول سیستمهای مخابراتی.

8- سیگنالها و سیستمها.

9- مبانی مهندسی برق (1).

10- مدارهای الکتریکی (2).

11- مدارهای الکتریکی (1).

12- احتمال مهندسی.

جوایز و افتخارات (7)


1- فارغ التحصیل رتبه اول مقطع دکتری رشته مهندسی برق مخابرات از دانشگاه تبریز.، 1396.

2- فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق مخابرات از دانشگاه تبریز.، 1392.

3- فارغ التحصیل رتبه دوم مقطع کارشناسی در رشته مهندسی برق مخابرات در دانشگاه تبریز.، 1390.

4- ورود به مقطع دکتری از طریق سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز.، 1392.

5- ورود به مقطع کارشناسی ارشد از طریق سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز.، 1390.

6- برنده تسهیلات طرح تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازی بنیاد ملی نخبگان.، 1396.

7- عضویت در دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز.، 1390-1396.